Kursplan

Kursplan: Engelsk språkdidaktik

Kurskod: EN1088
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-02-16.
Reviderad:
Reviderad 2013-03-11.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-03-11.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  •  visa grundläggande kunskaper i teorier om språklärande
  • reflektera över sitt eget språklärande
  • tillämpa grundläggande presentationstekniker
  • förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen
  • både muntligt och skriftligt diskutera och reflektera över kursinnehållet
  • visa skriftliga språkkunskaper genom att tillämpa grundläggande engelska grammatik- och skrivregler.

Innehåll

Kursen omfattar studier om olika syn på språklärande, som under seminarierna bearbetas och diskuteras. Kursinnehållet behandlar också hur medvetenheten om vad det innebär att lära sig ett främmande språk utvecklas. I kursen studeras även hur förmågan att använda språket kan vidareutvecklas liksom hur goda betingelser för lärande kan skapas.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerliga muntliga och skriftliga uppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen består av några få föreläsningar, men främst av seminarier. En aktiv medverkan av studenterna förväntas. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter EN1035.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V8Z
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:20
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se