Kursplan

Kursplan: Kulturella texter och kontexter

Kurskod: EN1092
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • visa ett kritiskt förhållningssätt till olika typer av kulturella texter samt insikt i de tolkningsmöjligheter och budskap dessa ger upphov till i olika sociala och kulturella kontexter
 • visa grundläggande kunskaper om ett urval centrala kulturella och litterära teoribildningar och begrepp samt förmåga att tillämpa dessa begrepp i kritiska analyser av framför allt litteratur och film
 • muntligt och skriftligt kommunicera och argumentera för sin egen tolkning av kulturella texter utifrån olika sociala och kulturella kontexter
 • skriva en självständig akademisk uppsats utifrån givna ramar, där förtrogenhet med konventioner för akademisk uppsatsskrivning visas.

Innehåll

Inom kursen studeras ett antal samtida kulturella texter (i vid mening) från den engelskspråkiga världen, såsom skönlitteratur, film, TV, tidningar, reklam, samt ev. andra visuella och textbundna medier. Dessutom ingår ett antal kritiska och kultur- och litteraturteoretiska texter som används som utgångspunkt för de kritiska analyserna.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten, skriftliga inlämningsuppgifter, samt genom en avslutande självständig akademisk uppsats. Examinerande moment som inte lämnas in i tid kan endast i undantagsfall erhålla betyget Väl Godkänd.

Arbetsformer

Kursen undervisas i form av föreläsningar och seminarier där aktivt deltagande fordras i form av olika typer av muntliga och skriftliga övningar, samt i form av individuell handledning av uppsatsarbetet.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Engelskspråkig litteratur 7,5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN1018.

Summary in English

Litteratur

 • Griffith, K. (2002) Writing Essays about Literature. Boston, Ma. : Thomson/Heinle. (347 s).
 • Kaye, T. (1988) American History X. DVD/video.
 • Rhys, J. (2004) Wide Sargasso Sea. (192 s).
 • Conrad J. Heart of Darkness.
  Anmärkning: valfri utgåva / any edition
 • Coppola F. (1979) Apocalypse Now. DVD / video.
 • Tarantino, Q. (1994) Pulp Fiction. DVD/video.

Referenslitteratur

 • Barry, P. (2002) Beginning Theory. Manchester: Manchester University Press. (320 s).
 • Fjellestad, D & Wikborg, E. (1995) Reading Texts. Oslo: Scandinavian University Press.

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V79
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v45, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]Engelskspråkig litteratur 7,5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se