Kursplan

Kursplan: Engelska för internationellt företagande: kommunikation och kultur

Kurskod: EN1106
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-10-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-10-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Vid avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa grundläggande färdigheter i att diskutera muntligt på engelska, t.ex. att hantera turtagning, kommunicera sina åsikter klart och tydligt, samt att bemöta andra studenters uppfattningar
 • söka efter aktuell information och presentera den i en kort och koncis form, och reflektera över informationen i gruppdiskussioner
 • visa en grundläggande medvetenhet om olika språkliga variationer och register inom engelskan och hur de används, genom att analysera olika kommunikationssituationer och därefter använda sig av det mest lämpliga registret
 • visa på praktisk kunskap i presentationsteknik i form av formella och informella presentationer
 • visa kännedom om och förståelse för kulturell mångfald för att kunna bemöta andra och utföra affärer i främmande kulturer
 • kommunicera klart och koncist i form av ändamålsenliga affärstexter på engelska som visar på en utökad affärsspråksvokabulär
 • identifiera och undvika vanliga grammatiska fel i engelska språket
 • förbereda för en arbetsintervju genom att sammanställa en meritförteckning och annan relevant dokumentation.

Delkurser

1.
Muntlig kommunikation,  3 högskolepoäng

2.
Kultur och samhälle,  1,5 högskolepoäng

3.
Skriftlig kommunikation,  3 högskolepoäng

Innehåll

Kursen är indelad i tre delkurser.

Delkurser

1.
Muntlig kommunikation,  3 högskolepoäng

Delkursen baseras på olika muntliga övningar, t.ex. diskussioner där olika affärs-, arbets- och sociala situationer speglas. Språkkännedom förvärvas genom diskussioner och övningar. Ordförrådet utvecklas genom läsning och analys av en case study som redovisas muntligt och i form av en skriftlig rapport.

2.
Kultur och samhälle,  1,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar olika aspekter på kulturbegreppet. Studenterna ges tillfälle att reflektera över hur de ser på sin egen och andras kulturer som förberedelse för utlandsarbete.

3.
Skriftlig kommunikation,  3 högskolepoäng

Den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper i det engelska språkets struktur. Studentens skriftliga kommunikativa färdigheter utvecklas genom olika övningsuppgifter som t.ex. kortare uppsatser och brevskrivning. Särskild uppmärksamhet ägnas åt stilistiska och interkulturella pragmatiska aspekter. Delkursen behandlar också frågor kring den engelska grammatiken.

Examinationsformer

Seminarierna är obligatoriska. För delkurs 1 och 2 sker examination genom kontinuerlig bedömning av aktivt seminariedeltagande, samt genom skriftlig och muntlig redovisning av en case study. För delkurs 3 sker examination genom kontinuerlig bedömning av aktivt seminariedeltagande, samt genom skriftliga uppgifter.

Arbetsformer

Seminarier, lektions- och gruppundervisning på samtliga delkurser sker på engelska varvid den språkliga uttrycksförmågan ständigt tränas. Övningar sker i muntlig och skriftlig produktion. Seminarier uppmuntrar till öppna diskussioner av texter valda av läraren och av studenterna.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
 • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter EN1043.
Kursen ges som valbar kurs inom IBM programmet.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

 • Cambridge Advanced Learner‘s Dictionary. Cambridge University Press (eller liknande / or similar).
  Anmärkning: senaste utgåvan / latest edition
 • Gesteland Richard R. (2002) Cross-Cultural Business Behavior. Copenhagen Business School Press.
  Anmärkning: tillgänglig via ebrary, Högskolan Dalarna Bibliotek / avaliable online via ebrary, Högskolan Dalarna Library Service
  Läsanvisning: utvalda delar / selected sections
 • Murphy, R. Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press (eller liknande / or similar).
  Anmärkning: senaste utgåvan/latest edition
 • Sparks Suzanne. (1998) Quick Guide to Great Presentation Skills. McGraw-Hill Professional Book Group.
  Anmärkning: tillgänglig via ebrary, Högskolan Dalarna Bibliotek / available online via ebrary, Högskolan Dalarna Library Service
  Läsanvisning: utvalda delar / selected sections