Kursplan

Kursplan: Muntlig presentation på engelska

Kurskod: EN1108
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-10-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-10-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa förmåga att skriftligt förbereda och muntligt framföra välstrukturerade formella såväl som informella presentationer på engelska
 • visa medvetenhet om olika språkliga variationer och register inom engelskan och hur de används, dvs. kunna analysera olika kommunikationssituationer och använda sig av det mest lämpliga språkliga registret
 • visa kännedom om vanligt förekommande svårigheter och hinder i samband med muntliga presentationer samt hur dessa kommunikationshinder bäst kan undvikas och förekommas
 • analysera målgruppen för en presentation och anpassa innehåll och form så att önskat resultat kan uppnås
 • kommunicera muntligen på tydlig engelska inom sitt eget specifika område, både med experter och lekmän
 • använda sig av olika typer av visuella hjälpmedel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Innehåll

Kursen innehåller studier av både presentationsteori och dess praktiska tillämpning. Bland annat behandlas vanligt förekommande kommunikationsproblem och hur dessa kan motverkas, liksom olika språkliga register (nivåskillnader) och andra sociokulturella aspekter och hur dessa kan påverka kommunikationen. Kursen innehåller även träning i manusskrivande, hur man övervinner nervositet, och andra typer av förberedelser för muntliga framträdanden. Dessutom förekommer övning i praktisk presentationsteknik och användningen av olika typer av visuella hjälpmedel. Även vanligt förekommande svårigheter eller problem med engelskt uttal diskuteras. De teoretiska studierna varvas med praktiska moment i form av ett antal muntliga presentationer som analyseras både individuellt och i grupp.

Examinationsformer

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av aktivt seminariedeltagande samt av ett antal muntliga presentationer, inklusive skriftliga manus. De schemalagda seminarietillfällena är obligatoriska.

Arbetsformer

Seminarier och gruppundervisning sker på engelska varvid den språkliga uttrycksförmågan ständigt tränas. Dessutom förekommer övningar i framför allt muntlig, men även viss skriftlig produktion. Seminarierna uppmuntrar till öppen diskussion av såväl de teoretiska texterna som deltagarnas presentationer.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
 • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter EN1046.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

 • Cambridge Advanced Learner‘s Dictionary. Cambridge University Press (eller liknande / or similar).
  Anmärkning: senaste utgåvan / latest edition
  Övrigt: Or similar dictionary
 • Dickinson, S. (1998) Effective presentation. London : Orion Business. (181 s). ISBN 0-7528-1214-9

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZX
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:15
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se