Kursplan

Kursplan: Engelska för speciella ändamål: Muntlig kommunikation och kultur

Kurskod: EN1109
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-10-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-10-18.
Reviderad:
Reviderad 2014-07-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-07-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande mål är att förbereda studenterna för den internationella arbetsmarknaden genom att utveckla framför allt deras muntliga språkfärdighet och interkulturella förståelse.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Delkurser

1.
Muntlig Kommunikation,  3,0 högskolepoäng

 • visa grundläggande färdigheter i att diskutera muntligt på engelska
 • kommunicera sina åsikter klart och tydligt, samt bemöta andras uppfattningar 
 • söka efter aktuell information och presentera den i kort och koncis form, och reflektera över informationen i gruppdiskussioner 
 • visa en grundläggande medvetenhet om olika språkliga variationer och register inom engelskan och hur de används, genom att analysera olika kommunikationssituationer 
 • visa på praktisk kunskap i presentationsteknik i formella såväl som informella sammanhang 
 • använda en utökad fackspråklig vokabulär.

2.
Kultur och Samhälle,  4,5 högskolepoäng

 • visa grundläggande kunskap om centrala kulturella fenomen inom den engelskspråkiga värden 
 • kommunicera och motivera sina egna idéer och tolkningar av kurslitteraturen 
 • visa kännedom om och förståelse för kulturell mångfald 
 • visa medvetenhet om sitt eget kulturarv och dess skillnader och likheter gentemot andra kulturer
 • visa kännedom om olika teorier inom interkulturell kommunikation och hur dessa kan tillämpas i den kommande yrkesverksamheten.

Innehåll

Kursen är indelad i två delkurser:

Delkurser

1.
Muntlig Kommunikation,  3,0 högskolepoäng

Delkursen baseras på olika muntliga övningar, t.ex. diskussioner där olika affärs-, arbets- och sociala situationer speglas. Språkkännedom förvärvas genom diskussioner och övningar. Ordförrådet utvecklas genom analys av en fackspråklig eller skönlitterär bok på temat kultur- eller affärsliv. Detta presenteras både muntligt och skriftligt.

2.
Kultur och Samhälle,  4,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar olika aspekter på kulturbegreppet och innehåller såväl teoretiska studier av affärskultur som praktiska tillämpningsövningar. Studenterna ges tillfälle att reflektera över hur de ser på sin egen och andras kulturer som förberedelse för ett internationellt arbetsliv, bl.a. genom ett projektarbete.

Examinationsformer

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av aktivt seminariedeltagande, samt genom en bokanalys och en muntlig presentation av ett kulturprojekt. De schemalagda seminarietillfällena är obligatoriska.

Arbetsformer

Seminarier, lektions- och gruppundervisning på samtliga delkurser sker på engelska varvid den språkliga uttrycksförmågan ständigt tränas. Övningar sker i muntlig och skriftlig produktion.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
 • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter EN1047.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

 • Cambridge Advanced Learner‘s Dictionary. Cambridge: Cambridge UP (eller liknande ordbok/or similar).
  Anmärkning: senaste upplagan/latest edition
 • Lewis R. When Cultures Collide. London: Nicholas Brealey.
  Anmärkning: senaste upplagan/latest edition
 • Mole. J. Mind Your Manners: Managing Business Cultures in Europe. London: Nicholas Brealey.
  Anmärkning: senaste utgåvan/latest edition
 • Phillips-Martinson, J. Swedes As Others See Them. Lund: Studentlitteratur.
  Anmärkning: senaste utgåvan/latest edition
 • Trompenaars, F. (2004) Managing People Across Cultures. Chichester: Capstone. (382 s).

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UZY
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se