Kursplan

Kursplan: Engelska för grundlärare åk 4-6, 1B

Kurskod: EN1116
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 50%
Undervisningsområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-05-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-05-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande efter avslutad kurs visar en god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga och kan använda det engelska språket på ett relevant sätt i undervisningen. Dessutom ska den studerande vidareutveckla de kunskaper som behövs för att stimulera unga elevers lärande i ämnet engelska. Ytterligare ett övergripande mål är att den studerande breddar sina kunskaper om IKT som resurs i engelskundervisningen och för elevernas lärande.

Delkurser

1.
Engelsk språkdidaktik II,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om teorier om lärande av engelska som främmande språk
 • visa god förtrogenhet med och kunna reflektera över styrdokumentens innehåll för ämnet engelska med speciellt fokus på åk 4-6
 • planera ett arbete i engelska för elever i åk 4-6 utifrån gällande styrdokument samt muntligt och skriftligt argumentera för sitt val av innehåll och arbetssätt
 • visa grundläggande kunskaper om bedömning enligt styrdokumenten och hur denna kan genomföras och dokumenteras.

2.
Engelskspråkig litteratur och kultur,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om ett urval skönlitterära texter från den engelsktalande världen
 • i tal och skrift kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av texterna med hjälp av ett antal litteraturvetenskapliga begrepp och teorier
 • i tal och skrift diskutera och problematisera begreppet barndom i studiet av barn- och ungdomslitteratur
 • argumentera för och reflektera över hur skönlitteratur och andra typer av kulturella texter kan användas i språkundervisning för yngre elever för att utveckla såväl språkfärdigheten som förståelsen för andra kulturer och samhällen
 • i anslutning till litteraturstudierna redogöra för och reflektera över kultur- och samhällsyttringar inom den engelskspråkiga världen samt relatera dessa till egna kulturella erfarenheter
 • visa kunskaper om kursplanen i engelska för åk 4-6 med fokus på litteratur- och kulturaspekter samt hur dessa kan omsättas i klassrummet.

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Engelsk språkdidaktik II,  7,5 högskolepoäng

I delkursen vidareutvecklar den studerande sina kunskaper om språklärande och språkundervisning. Med utgångspunkt i styrdokumenten studeras hur kursplanens mål och det centrala innehållet kan omsättas i praktiskt arbete. En röd tråd i delkursen är hur ett aktivt användande av engelska i och utanför klassrummet liksom estetiska lärprocesser och uttrycksformer kan motivera elever och utveckla deras kommunikativa förmåga. Seminarier på teman som språklig medvetenhet, skriftlig interaktion och bedömning omfattar såväl teoretiska aspekter som praktiska exempel på undervisningssituationer, vilka analyseras och diskuteras. I delkursen ingår studier av bedömning och dokumentation av elevers lärande. I delkursen ingår också kontinuerlig träning av deltagarnas muntliga och skriftliga färdigheter.

2.
Engelskspråkig litteratur och kultur,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av ett urval skönlitterära texter från den engelsktalande världen. Betydelsen av det vidgade textbegreppet behandlas och exemplifieras genom studier av olika former av prosatexter, poesi, film och nätbaserade texter. Dessa texter diskuteras och analyseras med hjälp av ett antal grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och teorier. I anslutning till de litterära texterna studeras och diskuteras kultur- och samhällsyttringar liksom olika konstruktioner av begreppet barndom. Vidare behandlas hur skönlitteratur och kulturaspekter ingår i mål och centralt innehåll i kursplanen i engelska för åk 4-6.

Examinationsformer

Delkurs 1: Delkursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter. Ett avslutande skriftligt arbete med muntlig redovisning ingår.
Delkurs 2: Delkursen examineras genom muntliga och skriftliga examinationsuppgifter.

Arbetsformer

Kursen genomförs i seminarieform med inslag av föreläsningar. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hela kursen krävs VG på båda delkurserna.

Betygsrapportering:
Moment 1: Engelsk språkdidaktik II - 7,5 hp
Moment 2: Litteratur och kultur - 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen innehåller 1-2 fältdagar på VFU-skola.
För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling. Vid muntlig examination via nätet är webbkamera obligatorisk.

Ersätter EN1096.

Summary in English

After completion of the course, students should be able to:

1. English Language Learning and Teaching II

 • demonstrate knowledge of theories on the learning of English as a foreign language
 • demonstrate familiarity with and be able to reflect on the policy documents of the English department with particular focus on grades 4-6
 • plan a piece of work in English for students in grades 4-6 based on applicable policy documents, as well as explain, both orally and in writing, their choice of content and work methods
 • demonstrate basic knowledge of assessment according to the policy documents and how assessment can be implemented and documented.

2. Literature and Culture in English

 • demonstrate knowledge of a range of literary texts from theEnglish-speaking world
 • communicate and explain, both orally and in writing, their own interpretations of the text using a number of literary concepts and theories
 • discuss and problematize the concept of childhood in the study of children‘s literature both orally and in writing
 • argue and reflect on how fiction and other types of cultural texts can be used in the teaching of younger students to develop both their language skills as well as their understanding of other cultures and societies
 • in conjunction with the literature studies, describe and reflect on social and cultural expressions in the English-speaking world and relate them to their own cultural experiences
 • demonstrate knowledge of the curriculum for English for grades 4-6 with focus on literary and cultural aspects, and how these can be translated into the classroom.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V7E
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V7L
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se