Kursplan

Kursplan: Engelskspråkig litteratur

Kurskod: EN1120
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2014-09-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-11.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

  • beskriva några av premisserna för litteraturvetenskapliga perspektiv som fokuserar på litterär form, samt för ideologikritiska perspektiv om skönlitteratur
  • analysera litterära verk utifrån genrespecifika begrepp relaterade till berättande prosa, drama och poesi, samt utifrån vissa ideologikritiska perspektiv
  • diskutera aspekter specifika för texten (så som tematik och form), men även utanför texten (så som litteraturens roll i att skildra mänsklig erfarenhet)
  • argumentera för sina egna tolkningar av litterära verk på ett korrekt, tydligt och sammanhängande sätt, både muntligt och skriftligt
  • reflektera över den komplexitet som kännetecknar samhälleliga företeelser relaterade till nationell, social och kulturell identitet, samt litteraturens roll i att belysa dessa företeelser
  • i skriftliga arbeten tillämpa engelska grammatikregler samt för ändamålet lämpliga skrivregler.

Innehåll

Kursen består av två delar:

Moment 1: Form och funktion
I momentet introduceras perspektiv på skönlitteratur som fokuserar på litterär form. Skönlitteraturens priviligierade position som en typ av språk och som en konstform för förståelsen av mänsklig aktivitet beaktas. I momentet studeras moderna och samtida engelskspråkiga prosa-, drama- och poesiverk. Formrelaterade aspekter så som berättartakt och –perspektiv, poetisk struktur, dramaturgiska tekniker och litterära grepp behandlas. Under momentets gång kommer frågor så som vad som gör ett litterärt verk litterärt att ställas. Vad skiljer fiktion från icke-fiktion och på vilka sätt är distinktionen relevant? Vilken roll spelar litterära konventioner? Hur kan man förstå den skönlitterära gestaltningens roll för individen och för samhället?

Moment 2: Litteratur, identitet och kultur
I momentet introduceras ideologiska perspektiv på skönlitteratur och fokuserar på litteraturens förmåga att påverka samhället. Här studeras litteratur som en särskilt viktig konstform, vars betydelse härstammar från dess förmåga att dokumentera, påvisa och ifrågasätta kulturella föreställningar, sociala strukturer och politiska utgångspunkter. Modern och samtida prosa, poesi och drama i huvudsak från Storbritannien, Irland, Nordamerika och Oceanien behandlas. Under momentets gång kommer litteraturens roll och möjlighet att undersöka frågor så som vad är Storbritanniens och USAs nationella självbild att prövas. Hur har dessa självbilder format individuella och kollektiva identiteter inom nationsgränserna? Hur har deras respektive föreställningar av nationella och kulturella identiteter mottagits i andra delar av världen, särskilt med tanke på dessa länders imperialistiska påverkan?

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av aktivt seminariedeltagande samt genom skriftliga inlämningsuppgifter för moment 1 och 2, och en avslutande skriftlig tentamen för vardera moment.

Arbetsformer

Kursen undervisas i form av föreläsningar och seminarier. Olika typer av muntliga och skriftliga övningar förekommer i samband med seminarierna. Dessutom skrivs ett antal övningsuppsatser som behandlas i seminarieform och genom individuell handledning. Ordkunskap tränas genom självstudier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Form och funktion: 7,5 hp
Moment 2: Litteratur, identitet och kultur: 7,5 hp

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på både moment 1 och moment 2.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Övrigt

Ersätter EN1085.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V7M
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V7P
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:15

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V7Q
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:15

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V7N
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:30
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Ansök

Ansök på Antagning.se