Kursplan

Kursplan: Engelska ll med didaktisk inriktning

Kurskod: EN1126
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens mål är att de studerande utvecklar goda kunskaper i det engelska språket, om engelskspråkig litteratur och om de olika brittiska och amerikanska idé- och litteraturhistoriska epokerna samt tillgodogör sig nyckelbegrepp och metoder i modern lingvistik och olika aspekter av språklärande, samtidigt som de förbereder sig för en framtida yrkesprofession som språklärare. De studerande skall även kunna kritiskt analysera diskurser inom politik och media samt identitetsskapande processer utifrån ett språksociologiskt perspektiv. Ett övergripande mål är också att de studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmågan att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria,  12 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa förtrogenhet med den historiska utvecklingen av brittisk och amerikansk litteratur ur ett idéhistoriskt perspektiv
 • redogöra för huvuddragen i de litterära och idéhistoriska epokerna inom den anglosaxiska världen från renässansen till postmodernismen genom att koppla representativa litterära verk till samtida idéhistoriska strömningar
 • förklara och argumentera kring likheter och skillnader i den historiska utvecklingen av brittisk respektive amerikansk idé- och litteraturhistoria
 • visa på färdigheter i att kritiskt reflektera, analysera och tolka litterära texter utifrån historiska såväl som egna kontexter med en viss grad av självständighet både muntligt och skriftligt
 • muntligt och skriftligt kommunicera sin egen såväl som andras tolkning av historiska tankeströmmar och litterära texter på ett sätt som visar på interkulturell förståelse och etisk medvetenhet
 • författa en akademisk uppsats.

2.
Introduktion till engelsk lingvistik för lärarstuderande,  12 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • resonera kring bruket av och funktioner hos engelska språket med hänvisning till grundläggande språkvetenskapliga begrepp
 • uppvisa en förståelse för engelskan som ett formellt system
 • förklara grundläggande typer av variation i det engelska språket, genom hänvisning till sociala variabler (som exempelvis ålder och socioekonomisk status) och kontextuella variabler (såsom formalitet och tidspress)
 • känna igen och förklara grundläggande analysmetoder från språkvetenskapens kärnområden
 • analysera olika typer av engelskspråkiga data och resonera kring skillnader och likheter mellan grundläggande kategorier såsom tal och skrift
 • beskriva grunddragen i utvecklingen av det engelska språket, inklusive historiska drag och samtida trender, samt språkets plats i det globala språkliga landskapet
 • självständigt genomföra en småskalig undersökning inom ett område av engelsk lingvistik och presentera detta muntligt och skriftligt
 • visa adekvat språkfärdighet i det engelska språket genom kompetent användning av vokabulär och grammatik i de olika kommunikationssätt som används i kursen.

3.
Språkdidaktik II A,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisning bör utformas för att gynna elevers språkutveckling
 • visa kunskaper om bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS)
 • diskutera och reflektera över de språkdidaktiska frågorna vad, hur och varför i relation till val av innehåll och arbetssätt i språkundervisning
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i engelska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • visa kunskap om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas i undervisningen för att utveckla ämnets innehåll och undervisningsformer såväl som elevernas lärande, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande.

4.
Språkdidaktik II B,  6 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att de studerande ytterligare fördjupar sina teoretiska kunskaper inom språkdidaktik samt att de studerande utvecklar färdigheter att självständigt kunna argumentera för yrkesprofessionella val beträffande planering och genomföring av språkundervisning inom grund- och gymnasieskola. Delkursen syftar även till att introducera de studerande i vetenskapligt arbete och uppöva förmågan att planera en språkdidaktisk undersökning. Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa förmåga att självständigt välja relevant innehåll och arbetssätt i språkundervisningen i relation till elevers olika förutsättningar och behov och i relation till skolans styrdokument och relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper om den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) och förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers språkfärdigheter i relation till GERS och till skolans styrdokument
 • visa fördjupade kunskaper om användning av IKT i språkundervisningen, IKT-utvecklingens betydelse för språkundervisningens innehåll och arbetsformer samt förmåga att tillämpa IKT i språkundervisning med utgångspunkt i relevant språkdidaktisk forskning
 • visa kunskaper om centrala språkdidaktiska forskningsområden och forskningsmetoder
 • visa förmåga att ställa en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat problemområde som är kopplat till språkundervisningen inom grund- och gymnasieskola samt att utveckla en metod för att undersöka frågan
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av två obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, 12 hp
Delkurs 2. Introduktion till engelsk lingvistik för lärarstuderande, 12 hp
De studerande väljer sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 3. Språkdidaktik II A, 6 hp
Delkurs 4. Språkdidaktik II B, 6 hp
De studerande som läser engelska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne läser delkurs 3, Språkdidaktik II A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne läser delkurs 4, Språkdidaktik II B.

Delkurser

1.
Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria,  12 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av brittisk och amerikansk idé- och litteraturhistoria från renässansen till postmodernismen. Den historiska utvecklingen studeras genom att idéhistoriska studier varvas med närläsning av ett urval representativa litterära texter. På så vis läggs större vikt på de studerandes egen förståelse av de litterära texternas betydelse och funktion än på översiktliga kunskaper om historiska skeenden. Speciellt uppmärksammas den samtida synen på och till viss del omvärderingen av historiska anglosaxiska ideströmningar. Genom litteraturstudier belyses aspekter som kolonialism, imperialism, makt, kön, ras och klass . Delkursen består av två moment:
Moment 1 behandlar brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria från renässansen till postmodernismen.
Moment 2 består av författandet av en akademisk uppsats, inklusive uppsatshandledning och ett oppositionsseminarium.

2.
Introduktion till engelsk lingvistik för lärarstuderande,  12 högskolepoäng

Delkursen ger en översikt av engelsk lingvistik. Lärandemålen uppnås genom studiet av teori och metod inom ett urval av centrala områden inom engelsk lingvistik, vilket inbegriper morfologi, syntax, semantik, pragmatik och sociolingvistik. Olika typer av autentiska data på engelska analyseras för att möjliggöra en djupare förståelse av teori och metod, samt för att ge möjligheter att öva sig i tillämpningen av språkvetenskaplig terminologi. Mot slutet av kursen föväntas de studerande kunna utföra en självständig undersökning av ett språkligt fenomen inom ett område av engelsk lingvistik.

3.
Språkdidaktik II A,  6 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare uttryckt i projektet Strategier vid inlärning av moderna språk (STRIMS). Projektet är utgångspunkt för reflektion och diskussion om medvetenhet vid språkinlärning, kopplingen mellan strategier och språkutveckling och hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedöming och betygsättning i språk utgör ett annat viktigt inslag i delkursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till svenska skolans kurs- och ämnesplaner i engelska. I delkursen ingår också studier av hur informationsteknik kan användas i språkundervisning liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial. Genom dessa olika teman i delkursen kan de studerande koppla de olika delkursernas innehåll till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språklärare i deras uppdrag i skolan.

4.
Språkdidaktik II B,  6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier och forskning med särskilt fokus på de nya mediernas betydelse för språkundervisningen, för såväl ämnets innehåll som dess undervisningsformer. De studerande uppövar sin förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera språkundervisningen samt att använda och kritiskt ta ställning till IKT som resurs för elevers lärande. Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) studeras i ett bedömningsperspektiv, och den studerande får även praktisk övning i hur den kan användas i bedömningen av elevers kunskaper och färdigheter i relation till skolans styrdokument. De studerande introduceras också till centrala forskningsområden och forskningsmetoder inom språkdidaktik och uppövar sin förmåga att formulera en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat område samt att beskriva en relevant metod för att besvara frågan.

Examinationsformer

Delkurs 1
Moment 1 examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och skriftliga inlämningsuppgifter samt en muntlig tentamen.
Moment 2 examineras genom att författa en akademisk uppsats som presenteras och försvaras vid ett oppositionsseminarium, där även förmågan att ge konstruktiv kritik på en annan deltagares uppsats ingår i bedömningen.
Delkurs 2
De studerande examineras genom fortlöpande bedöming av seminarieverksamheten och genom skriftliga och muntliga prov samt en begränsad självständig undersökning.
Delkurs 3
De studerande examineras genom fortlöpande bedöming av seminarieverksamheten och genom skriftliga reflekterande texter samt muntliga presentationer.
Delkurs 4
De studerande examineras genom fortlöpande bedöming av seminarieverksamheten och genom skriftliga reflekterande texter samt muntliga presentationer.

Arbetsformer

Delkurserna undervisas i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Olika typer av muntliga och skriftliga övningar behandlas i seminarierna i samtliga delkurser. I delkurserna 1 och 2 sker all undervisning på engelska. Undervisning i delkurs 3 och 4 sker huvudsakligen på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 24 hp.

Betygsrapportering:
Delkurs 1: Moment 1: Litteratur- och idéhistoria fr renässans t postmodernism - 9 hp
Delkurs 1: Moment 2: Litteraturhistoria: Uppsats - 3 hp
Delkurs 2: Moment 1: Introduktion till engelsk lingvistik för lärarstuderande - 9 hp
Delkurs 2: Moment 2: Projekt inom lingvistik - 3 hp
Delkurs 3: Språkdidaktik II A - 6 hp
Delkurs 4: Språkdidaktik II B - 6 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Engelska I med didaktisk inriktning 30 hp grundnivå 1 varav minst 24 hp godkända vid registrering inklusive delkurserna Engelsk språkstruktur och Engelskspråkig litteratur och kultur eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN1115.

Delkursen i språkdidaktik innehåller två till tre fältdagar i form av studiebesök vid en grund- eller gymnasieskola.

Summary in English

The History of British and American Literature and ideas, 12 cr

On completion of the course, students should be able to:

 • demonstrate knowledge of the historical development of British and American literature from the perspective of the history of ideas
 • account for main features in the Anglo-Saxon world of literarature and history of ideas, from the Renaissance to Postmodernism, by associating representative literary works with corresponding trends in the history of ideas
 • explain and argue for similarities and differences in the historical development of British and American history of ideas and literary history in speech and writing
 • show proficiency in critically reflecting, analysing and interpreting literary texts from a historical and contextual perspective, with a certain degree of independence, both orally and in writing
 • orally and in writing to communicate their own and others’ interpretations of trends in the history of ideas and in literary texts, showing inter-cultural understanding and ethical awareness
 • write an academic essay.

Introduction to English Linguistics for Teacher Students, 12 cr

On completion of the course, students should be able to:

 • reflect on the use and functions of the English language with reference to basic linguistic concepts
 • demonstrate an understanding of English as a formal system
 • explain basic aspects of variation in the English language, by referring to social variables (such as age and socioeconomic status) and situational variables (such as formality and time pressure)
 • identify and explain basic methods of analysis from core areas of linguistics
 • analyze different types of English-language data and and reflect on differences and similarities between fundamental categories such as speech and writing
 • describe key developments in the English language, including historical stages and present-day trends, as well as its place in its global linguistic landscape independently carry out a small-scale study in an area of English linguistics and present it orally and in writing
 • demonstrate that they are proficient users of English by the appropriate use of vocabulary and grammar in the different ways of communicating within the course.

Language Learning and Teaching II A, 6 cr

On completion of the course, students should be able to:

 • demonstrate knowledge of pupils‘ views on and experiences of their language learning, and reflect on how teaching should be designed to promote language development in pupils
 • demonstrate knowledge of assessment in language teaching based on the national curriculum for Swedish schools and theories of assessment
 • demonstrate knowledge of the background to the national curriculum for swedish schools with focus on European cooperation and the common framework of reference (CEFR )
 • discuss and reflect on the language teaching and learning issues what, how and why in relation to the choice of content and approaches in language teaching
 • analyze and critically examine teaching materials for teaching English as a foreign language from a language educational perspective and in relation to the national curriculum for Swedish schools
 • demonstrate knowledge of different forms of information and communication technologies and how they can be used in teaching to develop subject content and teaching methods as well as promote student learning, and practically apply these in their own language learning.

Language Learning and Teaching II B, 6 cr

On completion of the course, students should be able to:

 • show ability to independently select relevant content and approach to language teaching in relation to pupils‘ different conditions and needs as well as in relation to the national curriculum for Swedish schools and relevant research
 • demonstrate a thorough knowledge of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and ability to make relevant assessments of pupils‘ language skills in relation to CEFR and the national curriculum for Swedish schools
 • demonstrate a thorough knowledge of the use of ICT in language teaching, the importance of ICT development for the content and working methods in language teaching as well as the ability to apply ICT in language teaching based on relevant language education research
 • demonstrate knowledge of major language education research areas and methods
 • demonstrate the ability to form a relevant research question in a defined problem area that is linked to language teaching in primary and secondary schools and to develop a method to examine the question
 • demonstrate the ability to prepare, lead and evaluate a discussion on selected parts of the course literature

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VU5
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Engelska I med didaktisk inriktning 30 hp grundnivå 1 varav minst 24 hp godkända vid registrering inklusive delkurserna Engelsk språkstruktur och Engelskspråkig litteratur och kultur eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:30

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett

 
Anmälningskod:HDA-H2VC8
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Engelska I med didaktisk inriktning 30 hp grundnivå 1 varav minst 24 hp godkända vid registrering inklusive delkurserna Engelsk språkstruktur och Engelskspråkig litteratur och kultur eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:30

Ansök

Ansök på Antagning.se