Kursplan

Kursplan: Engelska ll med didaktisk inriktning

Kurskod: EN1127
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-04-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-04-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen vänder sig till lärarstuderande och bygger på den teoretiska grund i litteratur, didaktik och lingvisitik som lades under första terminens studier. Kursens mål är att de studerande ska utveckla och fördjupa sina kunskaper i det engelska språkets struktur, användning, litteratur och kultur, samtidigt som de studerandes språkfärdighet, uttrycksförmåga och språkliga register utvecklas ytterligare. Genom delkurserna introduceras de studerande till och utvecklar även kunskaper om lingvistikens centrala delar och analysmetoder och det engelska språkets variation i olika situationer. Litteratur- och kulturstudierna fördjupas genom en historisk inblick i den brittiska och nordamerikanska litteraturens utveckling, vilken lett fram till den centrala ställning som det engelska språket och dess olika kulturyttringar har i dagens globala samhälle.

Delkurser

1.
Språkdidaktik II,  3 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att de studerande ytterligare fördjupar sina teoretiska kunskaper inom språkdidaktik samt att de studerande utvecklar färdigheter att självständigt kunna argumentera för yrkesprofessionella val beträffande planering och genomföring av språkundervisning inom grundskola och speciellt i årskurs 7-9. Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa förmåga att självständigt välja relevant innehåll och arbetssätt i språkundervisningen i relation till elevers olika förutsättningar och behov och i relation till skolans styrdokument och relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper om användning av IKT i språkundervisningen, IKT-utvecklingens betydelse för språkundervisningens innehåll och arbetsformer samt förmåga att tillämpa IKT i språkundervisning med utgångspunkt i relevant språkdidaktisk forskning
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

2.
Introduktion till engelsk lingvistik,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • definiera och visa förståelse för centrala begrepp och analysmetoder inom lingvistikens basämnen
 • analysera exempel från engelska och andra språk utifrån dessa begrepp och metoder, samt förklara hur analyser påverkas av olika begrepps- och metodtillämpningar
 • visa förmåga att skriftligt och muntligt diskutera det studerade området.

3.
Kulturella texter och kontexter,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa ett kritiskt förhållningssätt till olika typer av kulturella texter samt insikt i de tolkningsmöjligheter och budskap dessa ger upphov till i olika sociala och kulturella kontexter
 • visa grundläggande kunskaper om ett urval centrala kulturella och litterära teoribildningar och begrepp samt förmåga att tillämpa dessa begrepp i kritiska analyser av framför allt litteratur och film
 • muntligt och skriftligt kommunicera och argumentera för sin egen tolkning av kulturella texter utifrån olika sociala och kulturella kontexter
 • självständigt skriva en akademisk uppsats utifrån givna ramar, där förtrogenhet med konventioner för akademisk uppsatsskrivning visas.

4.
Teman inom populärlitteraturen,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa god förståelse av vanligt förekommande teman inom engelskspråkig populärlitteratur
 • kritiskt analysera populärlitteratur i relation till vanligt förekommande genrekonventioner och utifrån ett urval grundläggande nutida litteraturteoretiska idéer
 • muntligen och skriftligen effektivt argumentera för och kommunicera sin tolkning av texten
 • skriva en självständig akademisk uppsats utifrån givna ramar, där förtrogenhet med konventioner för akademisk uppsatsskrivning visas.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser varav de studerande läser tre. Delkurs 1 och 2 är obligatoriska. De studerande läser sedan delkurs 3 eller 4 beroende på termin.

Delkurser

1.
Språkdidaktik II,  3 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupade studier av språkdidaktiska teorier med särskilt fokus på de nya mediernas betydelse för språkundervisningen, för såväl ämnets innehåll som dess undervisningsformer. De studerande uppövar sin förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera språkundervisningen samt att använda och kritiskt ta ställning till IKT som resurs för elevers lärande. Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) studeras i ett bedömningsperspektiv, och de studerande får även praktisk övning i hur den kan användas i bedömningen av elevers kunskaper och färdigheter i relation till skolans styrdokument.

2.
Introduktion till engelsk lingvistik,  6 högskolepoäng

I delkursen studeras grundläggande teoretiska begrepp och analysmetoder inom lingvistikens basämnen: fonetik, fonologi, morfologi, syntax, semantik och pragmatik. Språkliga exempel från såväl engelska som andra språk analyseras för att skapa en djupare förståelse av dessa begrepp och analysmetoder. En stor del av diskussionen fokuseras på analytiska problem avseende det engelska språket.

3.
Kulturella texter och kontexter,  6 högskolepoäng

Inom delkursen studeras ett antal samtida kulturella texter (i vid mening) från den engelskspråkiga världen, såsom skönlitteratur, film, TV, tidningar, reklam, samt ev. andra visuella och textbundna medier. Dessutom ingår ett antal kritiska och kultur- och litteraturteoretiska texter som används som utgångspunkt för de kritiska analyserna.

4.
Teman inom populärlitteraturen,  6 högskolepoäng

Delkursen innehåller ett tematiskt studium av ett antal samtida populära romaner från den engelskspråkiga världen. Genom att låta de studerande analysera och tolka ett urval texter från olika genrer inom populärlitteraturen utvecklas de studerandes förmåga att använda sig av relevanta litteraturvetenskapliga begrepp.
Dessutom tas ett urval litteraturkritiska perspektiv och teoribildningar upp i samband med de tematiska studierna i syfte att vidga de kritiska analyserna. Delkursen avslutas med ett självständigt arbete som innebär att de studerande fördjupar sig inom någon av de frågeställningar och teman som behandlas i delkursen och sedan utför en litteraturvetenskaplig analys av en fritt vald roman från populärlitteraturens område. Analysen redovisas i form av en akademisk och självständig uppsats.

Examinationsformer

Delkurs 1: De studerande examineras genom fortlöpande bedöming av seminarieverksamheten och genom ett antal muntliga presentationer och inlämningsuppgifter.
Delkurs 2: De studerande examineras genom fortlöpande bedöming av seminarieverksamheten och genom ett antal inlämningsuppgifter.
Delkurs 3: De studerande examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.
Delkurs 4: Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande uppsats.

Arbetsformer

Delkurserna undervisas i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Olika typer av muntliga och skriftliga övningar behandlas i seminarierna. I delkurserna 2, 3 och 4 sker all undervisning på engelska. Undervisning i delkurs 1 sker huvudsakligen på engelska med inslag av svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på minst 12 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Språkdidaktik II - 3 hp [Obligatorisk]
Moment 2: Introduktion till engelsk lingvistik - 6 hp [Obligatorisk]
Moment 3: Kulturella texter och kontexter - 6 hp [Valbar]
Moment 4: Teman inom populärlitteraturen - 6 hp [Valbar]

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Engelska I med didaktisk inriktning 30 hp grundnivå 1 varav minst 24 hp godkända vid registrering inklusive delkurserna Engelsk språkstruktur och Engelskspråkig litteratur och kultur eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN1118.

Summary in English

This course is for student teachers and is based on the theoretical basis of the literature, didactics and linguistics established during the first semester of studies. The course objective is for students to develop and deepen their knowledge of the structure, operation, literature and culture of English, while the students further develop their language proficiency, self-expression and linguistic registers. The modules introduce the students to, and develop their knowledge of, the key elements and methods of analysis of linguistics and the variation of English in different situations. Students further their literary and cultural studies through historical insight into literary development in Britain and North America, which led to the central position of English and its various cultural expressions in today‘s global society.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VC7
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Engelska I med didaktisk inriktning 30 hp grundnivå 1 varav minst 24 hp godkända vid registrering inklusive delkurserna Engelsk språkstruktur och Engelskspråkig litteratur och kultur eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:15

Ansök

Ansök på Antagning.se