Kursplan

Kursplan: Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria

Kurskod: EN1130
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-01-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förtrogenhet med den historiska utvecklingen av brittisk och amerikansk litteratur ur ett idéhistoriskt perspektiv
  • redogöra för huvuddragen i de litterära och idéhistoriska epokerna inom den anglosaxiska världen från renässansen till postmodernismen genom att koppla representativa litterära verk till samtida idéhistoriska strömningar
  • förklara och argumentera kring likheter och skillnader i den historiska utvecklingen av brittisk respektive amerikansk idé- och litteraturhistoria
  • visa på färdigheter i att kritiskt reflektera, analysera och tolka litterära texter utifrån historiska såväl som egna kontexter med en viss grad av självständighet både muntligt och skriftligt
  • muntligt och skriftligt kommunicera sin egen såväl som andras tolkning av historiska tankeströmmar och litterära texter på ett sätt som visar på interkulturell förståelse och etisk medvetenhet
  • författa en akademisk uppsats.

Innehåll

Kursen innehåller ett studium av brittisk och amerikansk idé- och litteraturhistoria från renässansen till postmodernismen. Den historiska utvecklingen studeras genom att idéhistoriska studier varvas med närläsning av ett urval representativa litterära texter. På så vis läggs större vikt på studentens egen förståelse av de litterära texternas betydelse och funktion än på översiktliga kunskaper om historiska skeenden. Speciellt uppmärksammas den samtida synen på och till viss del omvärderingen av historiska anglosaxiska idéströmningar. Genom litteraturstudier belyses aspekter som kolonialism, imperialism, makt, kön, ras och klass. Kursen består av två moment:
Moment 1 behandlar brittisk och amerikansk litteratur och idéhistoria från renässansen till postmodernismen.
Moment 2 består av författandet av en akademisk litterär uppsats, inklusive uppsatshandledning och ett oppositionsseminarium.

Examinationsformer

Moment 1 examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.
Moment 2 examineras genom att författa en akademisk uppsats à 3500 ord. I bedömningen ingår även att studenten ska presentera och försvara sin egen och ge konstruktiv kritik på annan students uppsats vid ett oppositionsseminarium.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier där aktivt deltagande fordras i form av olika typer av muntliga och skriftliga övningar. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Litteratur- och idéhistoria fr renässans t postmodernism - 10 hp
Moment 2: Uppsats - 5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Engelskspråkig litteratur 7,5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ersätter EN1113.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V7V
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]Engelskspråkig litteratur 7,5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V7X
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]Engelskspråkig litteratur 7,5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:15

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V7Y
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]Engelskspråkig litteratur 7,5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:15

Ansök

Ansök på Antagning.se