Kursplan

Kursplan: Engelska för lärare, 90 hp (1-90 hp), gy - ingår i Lärarlyftet II

Kurskod: EN1131
Poäng: 90 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2016-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-03-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande syftet är att deltagarna utvecklar, fördjupar och förstärker sin ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens genom studier i de ingående delkurserna. Deltagarna förväntas också förstärka såväl sin engelska språkfärdighet som sina kunskaper om kommunikationsteknologins möjligheter och utmaningar för språklärande.

Delkurser

1.
Engelskspråkig ungdomslitteratur,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska deltagarna på engelska kunna:

 • visa kännedom om ett antal samtida litterära verk för ungdomar och om ungdomen och kunna problematisera sådan återkommande tematik som etnicitet, klass och genus ur ett multikulturellt perspektiv
 • visa grundläggande textanalysförmåga och kunna, i tal och skrift, kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av verken med hjälp av litterära begrepp
 • i tal och skrift redogöra för och diskutera vetenskapliga argument om ungdomslitteraturstudier
 • använda sig av skrivprocessen och författa en argumenterande uppsats innehållande grundläggande akademiskt och litterärt ordförråd
 • visa förståelse för hur ungdomslitteratur kan användas i undervisning av såväl det engelska språket som av ovanstående kulturella företeelser.

2.
Teman i samtida engelskspråkiga filmer,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska deltagarna på engelska kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om de olika sätt filmer kommunicerar och skapar mening och betydelse i olika sociala och kulturella sammanhang
 • muntligt och skriftligt kommunicera och diskutera egna och andras tolkningar av film
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial som film och TV-klipp för undervisning i engelska som främmande språk ur ett lärandeperspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • muntligt och skriftligt reflektera över den egna undervisningen.

3.
Engelsk språkdidaktik l,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska deltagarna på engelska kunna:

 • visa god förtrogenhet med och kunna reflektera över styrdokumentens innehåll för ämnet engelska i grundskolan
 • visa kännedom om centrala språkdidaktiska teorier
 • motivera val av innehåll och arbetssätt i den egna engelskundervisningen
 • muntligt och skriftligt diskutera frågor kring elevers språklärande
 • muntligt och skriftligt reflektera över den egna undervisningen.

4.
Engelska: skriftlig språkfärdighet l,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska deltagarna på engelska kunna:

 • kommunicera på korrekt, flytande och idiomatisk engelska i tal och skrift
 • anpassa sitt språk till olika syften, mottagare och situationer
 • använda grundläggande grammatisk terminologi på ett korrekt sätt
 • tillämpa skrivprocessen i eget skrivande och ge konstruktiv kritik på innehåll, struktur och språk i egna och andras texter
 • delta aktivt i diskussioner genom att lyssna, ge respons på andras inlägg och uttrycka egna synpunkter och argument
 • visa goda kunskaper i hur skrivprocessen kan användas i den egna undervisningen
 • identifiera elevers svårigheter i skriftlig och muntlig engelska och reflektera över hur lärare kan organisera undervisningen för att stärka elevers språkfärdighet.

5.
Kulturella texter och kontexter,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska deltagarna på engelska kunna:

 • visa ett kritiskt förhållningssätt till olika typer av kulturella texter samt insikt i de tolkningsmöjligheter och budskap dessa ger upphov till i olika sociala och kulturella kontexter
 • visa grundläggande kunskaper om ett urval centrala kulturella och litterära teoribildningar och begrepp samt förmåga att tillämpa dessa begrepp i kritiska analyser av framför allt litteratur och film
 • muntligt och skriftligt kommunicera och argumentera för sin egen tolkning av kulturella texter utifrån olika sociala och kulturella kontexter
 • skriva en självständig akademisk uppsats utifrån givna ramar, där förtrogenhet med konventioner för akademisk uppsatsskrivning visas.

6.
Engelska: muntlig språkfärdighet,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska deltagarna på engelska kunna:

 • kommunicera på korrekt, flytande och idiomatisk engelska i tal och skrift
 • anpassa sitt språk till olika syften, mottagare och situationer
 • använda grammatisk och lingvistisk terminologi på ett korrekt sätt.

7.
Engelska: skriftlig språkfärdighet ll,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska deltagarna på engelska kunna:

 • visa fördjupade kunskaper i det engelska språkets variation och bruk i olika sammanhang
 • visa fördjupad insikt i hur engelska används skriftligt på olika sätt i olika situationer och genrer, och anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver
 • visa på fördjupade kunskaper om engelsk språkstruktur och idiomatik samt tillämpa avancerade grammatik- och skrivregler
 • revidera egna texter samt läsa andras texter kritiskt och ge relevanta och konstruktiva kommentarer
 • använda ordböcker och andra resurser som redskap för kontinuerlig och fortsatt språkutveckling
 • använda källdokumentation och följa olika konventioner för källhänvisning inom litteratur och lingvistik.

8.
Engelsk språkstruktur,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska deltagarna på engelska kunna:

 • beskriva och förklara grundläggande språkliga strukturer och företeelser (t.ex. ordklasser och satsdelar) i engelskan med hjälp av en grundläggande grammatisk terminologi, samt göra jämförelser med strukturer i andra språk genom att redogöra för likheter och skillnader dem emellan
 • identifiera grammatiska och stilistiska fel i en egenproducerad text, rätta dessa fel och förklara varför en viss struktur eller ett visst ordval är att föredra i ett visst sammanhang
 • visa förståelse för det engelska språkets struktur och dess stilistiska och regionala variationer för att kunna kommunicera skriftligt på idiomatisk engelska
 • identifiera grammatiska och stilistiska fel i en egenproducerad text, rätta dessa fel och förklara varför en viss struktur eller ett visst ordval är att föredra i ett visst sammanhang
 • identifiera de vanligaste problemen som inlärare av engelska har samt kritiskt reflektera över, analysera och beskriva lösningar för att underlätta språkinlärning
 • visa förståelse för grundläggande principer för talljudsproduktion och läsa och transkribera ord och meningar med internationellt gångbar fonetisk skrift
 • tillämpa avancerade engelska grammatik- och skrivregler i skriftliga översättningar från svenska till engelska.

9.
Engelsk språkdidaktik ll,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska deltagarna på engelska kunna:

 • visa god kännedom om centrala språkdidaktiska teorier
 • visa fördjupade kunskaper om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisning bör utformas för att gynna elevers språkutveckling
 • visa goda kunskaper om bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • diskutera och kritiskt reflektera över de språkdidaktiska frågorna vad, hur och varför i relation till val av innehåll och arbetssätt i språkundervisning
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i engelska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • visa goda kunskaper om olika former av informations- och kommunikationsteknik för att utveckla ämnets innehåll och undervisningsformer såväl som elevernas lärande, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget lärande.

Innehåll

Kursen består av nio delkurser

Delkurser

1.
Engelskspråkig ungdomslitteratur,  7,5 högskolepoäng

Denna delkurs behandlar samtida engelskspråkig litteratur för ungdomar och om ungdomen. Textanalys med hjälp av grundläggande litterära begrepp står i centrum. Denna främjar såväl stilistisk medvetenhet som kritiska och analytiska färdigheter. Urvalet texter uppmärksammar återkommande tematik och genrer, men ämnar också belysa litteraturens roll för vår reflekttion om och syn på identitetsbegreppet. Det multikulturella samhället är ett viktigt begrepp för kursen och sådana aspekter av identitet som genus, sexualitet och etnicitet beaktas särskilt.

2.
Teman i samtida engelskspråkiga filmer,  15 högskolepoäng

Denna delkurs behandlar samtida engelskspråkiga filmer, vilka belyser aktuella teman såsom identitet, alienation, sexualitet och etnicitet. Filmens roll i det engelskspråkiga klassrummet kommer att belysas samt ge en utgångspunkt för diskussion kring varierade arbetssätt och arbetsformer i undervisningen.

3.
Engelsk språkdidaktik l,  7,5 högskolepoäng

Delkursen tar upp centrala teorier inom språkdidaktiken, vilka diskuteras i relation till kunskapskrav och bedömning i ämnet engelska. Studiet av olika teorier om språklärande varvas med diskussioner kring arbetsformer, val av innehåll, bedömning och betygssättning. I fokus sätts elevers förmåga att kommunicera på målspråket, vilket omfattar receptiva, produktiva och interaktiva färdigheter. Kursen behandlar också hur elever utvecklar en medvetenhet om språket och sitt eget lärande. Vad innebär det för elever att lära sig engelska i dagens informationssamhälle? På vilka sätt kan engelskstudierna individualiseras, så att alla elever, oavsett social och kulturell bakgrund, får en reell möjlighet att utvecklas och nå kursmålen? Vilka utmaningar och möjligheter innebär den nya tekniken för engelskstudierna?

4.
Engelska: skriftlig språkfärdighet l,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller olika skriftliga språkövningar, där deltagarna får möjlighet att utveckla sin egen engelska. Dessa diskuteras också i relation till undervisning av högstadieelever och deras lärande. Grundläggande grammatisk terminologi behandlas.

5.
Kulturella texter och kontexter,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av ett antal samtida kulturella texter (i vid mening) från den engelskspråkiga världen, såsom skönlitteratur, film, TV, tidningar, reklam, samt ev. andra visuella och textbundna medier. Dessutom ingår ett antal kritiska och kultur- och litteraturteoretiska texter som används som utgångspunkt för de kritiska analyserna.

6.
Engelska: muntlig språkfärdighet,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller olika fördjupande muntliga språkövningar, där deltagarna får möjlighet att vidare utveckla sin egen engelska. Dessa diskuteras också i relation till undervisning av gymnasieelever och deras lärande. Grammatisk och lingvistisk terminologi behandlas liksom fonetisk transkription och presentationsteknik.

7.
Engelska: skriftlig språkfärdighet ll,  15 högskolepoäng

I delkursen fördjupas studier av det engelska språkets variation och funktion i olika skriftliga kommunikativa situationer. Processkrivning, peer-granskning och uppsatsskrivning samt fri skriftlig produktion övas.

8.
Engelsk språkstruktur,  7,5 högskolepoäng

Moment 1. Grammatik 5 hp
Momentet behandlar grundläggande delar av den engelska grammatiken med tillämpningsövningar som tar sin utgångspunkt i autentiska texter med olika typer av grammatiska problem.
Moment 2. Fonetik 1 hp
I detta moment studeras principer för engelskt uttal och intonation samt de viktigaste uttals- och intonationsskillnaderna mellan engelska och svenska. Engelskt uttal övas genom praktisk tillämpning av fonetisk skrift.
Moment 3. Översättning 1,5 hp
Momentet innehåller översättningsövningar mellan svenska och engelska och ett kontrastivt studium av svenskt och engelskt språkbruk.

9.
Engelsk språkdidaktik ll,  15 högskolepoäng

I denna delkurs fördjupas diskussioner om de centrala teorierna inom språkdidaktiken. Studiet av olika teorier om språklärande varvas med diskussioner kring arbetsformer, val av innehåll, bedömning och betygssättning. I delkursen fördjupas också studier av hur informationsteknik kan användas i språkundervisningen liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial.

Examinationsformer

Bedömning och examination sker kontinuerligt via ett aktivt seminariedeltagande, samt via muntliga och skriftliga uppgifter inom varje delkurs.

Arbetsformer

Kursen genomförs i seminarieform där en aktiv medverkan förväntas av deltagarna. Föreläsningar, grupparbeten och självstudier förekommer också. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Betygsrapportering:
Delk 1: Engelskspråkig ungdomslitteratur - 7,5 hp
Delk 2: Teman i samtida engelskspråkiga filmer - 15 hp
Delk 3: Engelsk språkdidaktik I - 7,5 hp
Delk 4: Engelska: skriftlig språkfärdighet I - 7,5 hp
Delk 5: Kulturella texter och kontexter - 7,5 hp
Delk 6: Engelska: muntlig språkfärdighet - 7,5 hp
Delk 7: Engelska: skriftlig språkfärdighet II - 15 hp
Delk 8, moment 1: Grammatik - 5 hp
Delk 8, moment 2: Fonetik - 1 hp
Delk 8, moment 3: Översättning - 1,5 hp
Delk 9: Engelsk språkdidaktik II - 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Lärarexamen

Övrigt

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning.
Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Summary in English

The course consists of nine modules, which strengthen and deepen participants‘ skills to work and teach in today‘s upper secondary schools in accordance with the governing documents for Upper Secondary Schools 2011. The overall aim is that participants shall develop, deepen and strengthen their theoretical and didactical skills in the subject area through their studies of the modules. Also included in the course are recurring discussions on the central content of the subject of English as well as on knowledge assessment in schools, with a special focus on upper secondary pupils’ aptitude in English. As well, participants are expected through this course to develop their own English language skills, both oral and written.

Litteratur

  Delkurser

  1.
  Engelskspråkig ungdomslitteratur,  7,5 högskolepoäng

 • Alexie, Sherman. (2007) The Absolute True Diary of a Part-Time Indian . ISBN 9780316013697
 • Butler, Octavia. Kindred. ISBN 9780807083697
 • Gaiman, Neil. Coraline. ISBN 9780061649691
 • Griffith, Kelly. Writing Essays About Literature. ISBN 9780495803119
 • Haddon, Mark. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. ISBN 9780099470434
 • Jones, Lloyd. Mr Pip. ISBN 9780719569944
 • Martel, Yann. (2001) Life of Pi . ISBN 9780156030205
 • Winman, Sarah. When God was a Rabbit. ISBN 9780755379309
 • 2.
  Teman i samtida engelskspråkiga filmer,  15 högskolepoäng

  3.
  Engelsk språkdidaktik l,  7,5 högskolepoäng

 • Estling Vannestål, M.. (2009) Lära engelska på internet. Studentlitteratur. (144 s).
 • Hedge, T. (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford : Oxford University Press. (447 s).
 • Levihn, U. & Norman, D.. (2006) Variation i språkundervisning. Malmö: Glerups. (168 s).
 • Lundahl, B. (2009) Engelsk språkdidaktik. Texter, kommunikation, språkutveckling. Lund: Studentlitteratur. (440 s).
 • Skolverket. (2011) Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. http://www.skolverket.se
 • 4.
  Engelska: skriftlig språkfärdighet l,  7,5 högskolepoäng

 • Estling Vannestål, M. (2007) A University Grammar of English – with a Swedish Perspective. Lund: Studentlitteratur. (540 s).
 • 5.
  Kulturella texter och kontexter,  7,5 högskolepoäng

  6.
  Engelska: muntlig språkfärdighet,  7,5 högskolepoäng

  7.
  Engelska: skriftlig språkfärdighet ll,  15 högskolepoäng

  8.
  Engelsk språkstruktur,  7,5 högskolepoäng

  9.
  Engelsk språkdidaktik ll,  15 högskolepoäng

Referenslitteratur