Kursplan

Kursplan: Engelska för lärare, 15 hp (1-15 hp), åk 1-3 - ingår i Lärarlyftet II

Kurskod: EN1133
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2016-09-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens mål är att deltagarna utvecklar kunskaper i språkdidaktik samt inom engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha utvecklat god förmåga att använda engelska som undervisningsspråk för att därigenom kunna skapa goda betingelser för unga elevers lärande i ämnet engelska.

Delkurser

1.
Språkdidaktik,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa god förtrogenhet med och kunna reflektera över styrdokumentens innehåll för ämnet engelska med speciellt fokus på åk F-3
 • visa grundläggande kunskaper i teorier om lärande av engelska som främmande språk
 • visa medvetenhet om estetiska lärprocessers betydelse för unga elevers språkutveckling och beredskap att använda dem i egen undervisning
 • använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) som resurs i språkundervisningen och för elevernas lärande
 • muntligt och skriftligt diskutera och motivera val av innehåll och arbetssätt i engelska för elever i åk F-3
 • muntligt och skriftligt diskutera och reflektera kring hur engelskundervisning för unga elever kan utformas
 • visa grundläggande kunskaper om bedömning i engelska mot bakgrund av styrdokumenten och hur denna kan genomföras och dokumenteras.

2.
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om ett urval engelskspråkiga litterära verk för barn och ungdomar
 • i tal och skrift kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av texterna med hjälp av ett begränsat antal litteraturvetenskapliga begrepp
 • visa kännedom om och ge exempel på hur olika former av barnlitteratur på engelska kan berika elevers lärande
 • redovisa och argumentera för hur skönlitteratur kan användas i språkundervisning för yngre elever.

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Språkdidaktik,  7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras några centrala teorier om lärande av främmande språk med fokus på de yngsta eleverna. Lgr 11 studeras och frågor som hur kursplanens mål och det centrala innehållet kan omsättas i praktiskt arbete tas upp och diskuteras. Dessutom studeras och utvärderas lämpligt undervisningsmaterial och arbetssätt för unga elever. Till detta hör användning av leken liksom estetiska uttrycksformer såsom bilder, rim och ramsor, sånger, berättelser och rollspel. I delkursen ingår också hur olika former av IKT kan utgöra verktyg i undervisningen. En röd tråd i delkursen är hur ett aktivt användande av engelska i och utanför klassrummet kan motivera elever och utveckla deras kommunikativa förmåga. Dokumentation av elevers lärande som underlag för bedömning ingår också. Seminarier på teman som receptiva färdigheter, interaktion och produktion omfattar diskussion av såväl teoretiska aspekter som praktiska exempel på undervisningssituationer. I delkursen tränas deltagarnas muntliga och skriftliga färdigheter i engelska kontinuerligt.

2.
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av ett urval samtida och klassisk litteratur för barn och ungdomar. Grundläggande litteraturvetenskapliga termer introduceras och appliceras på de litterära texterna. Dessutom studeras några vetenskapliga texter om barndomen och barn- och ungdomslitteratur. Dessa breddar kunskapen om genre, samt ökar förståelsen för hur synen på barn skapas och förändrats och hur denna påverkar diskussionen kring såväl barndomen som barn- och ungdomslitteratur. Vidare diskuteras hur skönlitteratur kan användas i undervisning för yngre elever.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktiv medverkan i seminarierna samt genom muntliga och skriftliga uppgifter.
Delkurs 1 avslutas med ett skriftligt fördjupningsarbete med muntlig redovisning och delkurs 2 med en muntlig och skriftlig granskande redovisning av en barn- eller ungdomsbok.

Arbetsformer

Kursen genomförs i seminarieform där en aktiv medverkan förväntas av deltagarna. En lärplattform används också för diskussioner och inlägg från deltagarna liksom för att ta del av studiematerial.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:
Moment 1: Språkdidaktik - 7,5 hp
Moment 2: Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur - 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Lärarexamen

Övrigt

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning.
Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Summary in English

The objective of the course is that participants shall develop knowledge in language didactics as well as in children‘s and young adult literature in English. After completing the course, participants will have a good ability to use English as the language of instruction in order to create favourable conditions for young pupils learning in the subject of English.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VD4
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:40
Behörighetskrav: [?]Lärarexamen

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:17

Ansök

Ansök på Antagning.se