Kursplan

Kursplan: Litteratur och teori

Kurskod: EN2025
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.
Reviderad:
Reviderad 2016-05-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-05-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap och förståelse om ett urval samtida litterära verk från den engelskspråkiga världen utifrån ett litteraturteoretiskt såväl som ett kulturellt och historiskt perspektiv
  • visa grundläggande kunskaper i modern litteratur- och kulturteori genom att redogöra för huvuddragen av de litteraturkritiska skolorna från liberal humanism till ekokritik
  • analysera och tolka de litterära texterna med utgångspunkt i dessa teorier
  • i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna på en ändamålsenlig och tydlig korrekt engelska.

Innehåll

Kursen innehåller ett urval samtida litterära texter från den engelskspråkiga världen som studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna kultur- och litteraturvetenskapliga teoribildningar såsom liberal humanism, strukturalism, poststrukturalism, dekonstruktion, postmodernism, feminism/genusteori, marxism, psykoanalys och ekokritik.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och en salstenta. Examinerande moment som inte lämnas in i tid kan endast i undantagsfall erhålla betyget Väl Godkänd.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form en inledande föreläsning och ett antal seminarier. Under kursens gång skrivs ett antal kortare inlämningsuppgifter i form av praktiska analys- och tillämpningsövningar med utgångspunkt i de teoretiska seminariediskussionerna. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 hp i Engelska på grundnivå 1, inklusive kursen Brittisk och Amerikansk litteratur och idéhistoria, 7,5 hp samt antingen Kulturella texter och kontexter, 7,5 hp eller Teman i populärlitteraturen, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN2007.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V82
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]60 hp i Engelska på grundnivå 1, inklusive kursen Brittisk och Amerikansk litteratur och idéhistoria, 7,5 hp samt antingen Kulturella texter och kontexter, 7,5 hp eller Teman i populärlitteraturen, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V83
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]60 hp i Engelska på grundnivå 1, inklusive kursen Brittisk och Amerikansk litteratur och idéhistoria, 7,5 hp samt antingen Kulturella texter och kontexter, 7,5 hp eller Teman i populärlitteraturen, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se