Kursplan

Kursplan: Engelsk korpuslingvistik

Kurskod: EN2033
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-03-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-08.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa grundläggande korpuslingvistiska metoder för språkvetenskaplig forskning
  • visa ökad medvetenhet om hur språket används lexikaliskt, semantiskt, grammatiskt och pragmatiskt i autentiska kommunikativa situationer
  • visa fördjupad kunskap om variation i engelska språket, baserat på variabler som genre och tal- kontra skriftspråk
  • kritiskt bedöma preskriptiva språknormer ur ett användningsperspektiv
  • redogöra för grundläggande koncept och idéer inom korpuslingvistiken
  • planera och utföra ett småskaligt forskningsprojekt på grundval av korpuslingvistiska metoder och presentera detta muntligt och skriftligt.

Innehåll

Under kursens gång prövar vi hypoteser om språk på grundval av autentiska data och undersöker, genom datorbaserade verktyg, hur språket faktiskt används. Kursen utgör en introduktion till empiriska synsätt inom språkstudier, i synnerhet de som har utvecklats inom korpuslingvistiken. De ämnen som behandlas är av relevans för områden som lexikografi och semantik; pragmatik och diskurs; översättningsstudier; och variationsstudier. Vi kommer att undersöka variation och förändring inom olika genrer, dialekter och tal-/skriftspråk, samt utvärdera språkliga normer ur ett användningsperspektiv. Studenten erbjuds praktisk erfarenhet av att använda korpusar och mjukvara för analys av språkliga data och för att lösa sina egna språkfrågor.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och skriftliga arbeten. Kursen inbegriper individuellt arbete med ett mindre forskningsprojekt, som presenteras både muntligt, vid en minikonferens, och skriftligt, genom en uppsats.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbete och självstudier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 hp i engelska på grundnivå varav minst 7,5 hp inom engelsk lingvistik, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V86
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]60 hp i engelska på grundnivå varav minst 7,5 hp inom engelsk lingvistik, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V87
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]60 hp i engelska på grundnivå varav minst 7,5 hp inom engelsk lingvistik, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se