Kursplan

Kursplan: Introduktion till språkvetenskaplig metod

Kurskod: EN2034
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2013-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de grundläggande typer av data som används inom språkvetenskaplig forskning
  • tillämpa grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera språkliga data
  • kritiskt diskutera begränsningarna hos vanligt förekommande metoder som används för att besvara forskningsfrågor om språket
  • resonera kring hur man tolkar språkvetenskapliga resultat, vilket inbegriper hur man utvärderar vilken typ av information en viss metod kan erbjuda och hur man bedömer potentiella variabler som kan påverka resultaten i språkvetenskaplig forskning
  • kritiskt utvärdera språkvetenskapliga data som presenterats i tidigare forskning
  • tillämpa olika tekniker för att i vetenskapligt skrivande presentera språkliga data av både kvalitativa och kvantitativa slag.

Innehåll

Denna kurs är en introduktion till centrala typer av språkvetenskaplig dataanalys. Studenterna kommer att lära sig om både kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera engelskspråkiga data. Dessa metoder kommer att tillämpas och kritiskt utvärderas under kursens gång, genom språklaboratoriska analyser. Studenterna kommer även att få erfarenhet av att annotera eller koda språkvetenskapliga data på grundval av ett litet urval av modeller från litteraturen. Studenterna kommer även att utforska olika sätt att använda språkliga data från tidigare forskning, exempelvis genom att tillämpa den vetenskapliga principen om att upprepa (replikera) en studie. Kopplat till detta diskuteras även riktlinjer för akademisk redlighet. Kursens fokus ligger på användningen av redan existerande språkvetenskapliga data, men i viss mån tas även metoder för att samla egna data på ett sätt som följer etiska normer upp. Slutligen kommer studenterna även att få tillfälle att reflektera kring hur språkvetenskapliga data kan presenteras i akademiskt skrivande, exempelvis i en kandidatuppsats.

Examinationsformer

 

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av skriftliga arbeten och seminarieverksamheten.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, vilka inbegriper språklabbar och grupparbete. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 hp på grundnivå i engelska, varav minst 7,5 hp inom engelsk lingvistik, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V88
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]60 hp på grundnivå i engelska, varav minst 7,5 hp inom engelsk lingvistik, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V89
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]60 hp på grundnivå i engelska, varav minst 7,5 hp inom engelsk lingvistik, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se