Kursplan

Kursplan: Engelska: Kandidatexamensarbete i lingvistik

Kurskod: EN2035
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2014-01-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap inom något av engelskämnets språkvetenskapliga områden, inbegripet orientering om områdets aktuella forskningsfrågor
  • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig språkvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på väl genomförda språkanalyser
  • med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga, skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av den språkvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- eller teorianknytning, litteratursökning, disposition och själva skrivarhantverket. Studenten genomför sedan en självständig språkvetenskaplig studie inom ett väl avgränsat problemområde med direkt anknytning till det engelska språket. Studien presenteras i form av en självständigt författad uppsats om c:a 20-25 sidor (5000-6000 ord). Dessutom innehåller kursen övning i att muntligen presentera och försvara egna resultat och argument såväl som analyser av andras arbeten.

Examinationsformer

Kursen examineras i huvudsak genom det självständiga skriftliga arbetet, men även förmågan att ge och ta konstruktiv kritik under kursens gång vägs in i den slutliga bedömningen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier, ”peer reviews” och individuell handledning. Examensarbetet försvaras och diskuteras slutligen på ett seminarium. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Engelska II 30 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN2030.

Summary in English

Litteratur

  • Wray, A., Bloomer, A., Trott, K. (2006) Projects in Linguistics : A Practical Guide to Researching Language. 2 uppl. London : Hodder Arnold. (320 s). ISBN 978-0-340-90578-4

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V8A
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Engelska II 30 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VRR
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Engelska II 30 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se