Kursplan

Kursplan: Social variation, språkkontakt och språklig makt i engelskan

Kurskod: EN2037
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera olika faktorer som förklarar grundläggande mönster i språkbruk, språklig variation och förändring
  • analysera språklig interaktion med hjälp av sociolingvistisk terminologi
  • diskutera begreppen språkbevarande och språkdöd
  • analysera effekterna av globalisering och språkkontakt som inbegriper engelskan
  • diskutera maktrelationer och hur de påverkar språkbruket
  • analysera hur språkpolicy och språkplanering påverkar engelskt språkbruk i världen
  • tillämpa analysmetoder inom sociolingvistik på engelskt språkbruk såsom inom etnografisk och variationistisk sociolingvistik
  • visa en hög kompetens i skriftlig och muntlig akademisk engelska.

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier av olika ämnen inom engelskans sociolingvistik. Vidare undersöks olika faktorer som förklarar hur människor använder det engelska språket, och olika metoder att studera språkliga interaktioner, inbegripet maktrelationer mellan individer. Dessutom diskuteras olika teoretiska metoder för att studera relationen mellan engelskan och samhället. Engelskans roll i en globaliserad värld diskuteras, såsom hur engelskan påverkar andra språk, båda hur språk påverkas genom att ta in ordförråd från andra språk och hur andra språk kan hamna i fara på grund av engelskans makt.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarierna, inlämningsuppgifter och en uppsats.

Arbetsformer

Kursens arbetsfomer är seminarier. Undervisning sker enbart på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 högskolepoäng i Engelska på grundnivå 1, inklusive kursen, Introduktionskurs i modern engelsk lingvistik, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur