Kursplan

Kursplan: Den samtida Bildungsromanen på engelska: Kvinnliga, etniska och åldrandeperspektiv

Kurskod: EN2038
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2014-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förtrogenhet med modern litterär och kulturell teori och begrepp i samband med Bildungsromanen samt med relevanta begrepp i genus-, etnicitet- och åldrandestudier
  • genomföra självständiga analyser och tolkningar av ett urval verk som rör den samtida Bildungsromanen på engelska med hänsyn till dessa teorier och begrepp
  • kommunicera och argumentera i skrift och tal för sina egna tolkningar av litterära texter på tydlig och korrekt akademisk engelska
  • reflektera kritiskt över och ge konstruktiv kritik på andras arbete.

Innehåll

Syftet med kursen är att analysera den senaste utvecklingen av Bildungsromanen på engelska och hur denna har omdefinierats under de senaste decennierna av 1900-talet och början av 2000-talet. Ett urval verk analyseras utifrån perspektivet kön, etnicitet och åldrande. Därigenom fördjupas medvetenheten om hur dessa texter kritiskt utmanar traditionella definitioner av Bildungsromanen. I analysen betonas de aspekter av den nuvarande socio-historiska kontexten som, till exempel, kvinnornas mer framträdande plats i samhället, transkulturella utbyten och den åldrande befolkningen, vilka är avgörande för individens utveckling och sociala integration.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieaktiviteten, muntliga och skriftliga uppgifter samt en avslutande uppsats.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av diskussioner i seminarier, förseminarieuppgifter, samt skriftlig respons på litterära, litteraturkritiska och teoretiska texter. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 högskolepoäng i Engelska på grundnivå 1, inklusive kursen Brittisk och Amerikansk litteratur och idéhistoria, 15 högskolepoäng samt antingen Kulturella texter och kontexter, 7,5 högskolepoäng eller Teman i populärlitteraturen, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V8B
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]60 högskolepoäng i Engelska på grundnivå 1, inklusive kursen Brittisk och Amerikansk litteratur och idéhistoria, 15 högskolepoäng samt antingen Kulturella texter och kontexter, 7,5 högskolepoäng eller Teman i populärlitteraturen, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se