Kursplan

Kursplan: Engelska III: Fokus litteratur

Kurskod: EN2039
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2014-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-17.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper om engelskämnets vetenskapliga grund. Ytterligare kursmål är att den studerande ska utveckla dem egna språkliga och skriftliga förmågorna, såväl som utveckla och tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära texter.

Delkurser

1.
Examensarbete,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap inom något av engelskämnets litteraturvetenskapliga områden, inbegripet orientering om områdets aktuella forskningsfrågor
 • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
 • inom givna tidsramar genomföra en självständig litteraturvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på väl genomförda textanalyser
 • presentera och argumentera, skriftligt såväl som muntligt, för egna resultat med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga
 • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden

2.
Litteratur och teori,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap och förståelse om ett urval samtida litterära verk från den engelskspråkiga världen utifrån ett litteraturteoretiskt såväl som ett kulturellt och historiskt perspektiv
 • visa grundläggande kunskaper i modern litteratur- och kulturteori genom att redogöra för huvuddragen av de litteraturkritiska skolorna från liberal humanism till ekokritik
 • analysera och tolka de litterära texterna med utgångspunkt i dessa teorier
 • i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna på en ändamålsenlig och tydlig korrekt engelska.

3.
Den samtida Bildungsromanen på engelska,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa förtrogenhet med modern litterär och kulturell teori och begrepp i samband med Bildungsromanen samt med relevanta begrepp i genus-, etnicitet- och åldrandestudier
 • genomföra självständiga analyser och tolkningar av ett urval verk som rör den samtida Bildungsromanen på engelska med hänsyn till dessa teorier och begrepp
 • kommunicera och argumentera i skrift och tal för sina egna tolkningar av litterära verken på tydlig och korrekt akademisk engelska
 • reflektera kritiskt över och ge konstruktiv kritik på andras arbete.

4.
Översättningens teori och praktik,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse inför och kunskap om centrala idéer inom översättningsteori, samt kritiskt kunna bedöma egna och andras översättningar med utgångspunkt i dessa idéer
 • visa en avancerad språkfärdighet i översättning till och från engelskan, samt en ökad medvetenhet i stilistik
 • visa förståelse inför och kunskap om problem med att översätta poesi och prosa.

Innehåll

Kursen innehåller tre delkurser, varav delkurs 1 och 2 är obligatoriska. Studenten läser sedan antingen delkurs 3 eller 4.

Delkurser

1.
Examensarbete,  15 högskolepoäng

Kursen inleds med en genomgång av den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- eller teorianknytning, litteratursökning, disposition och själva skrivarhantverket. Studenten genomför sedan en självständig litteraturvetenskaplig studie inom ett väl avgränsat problemområde med direkt anknytning till engelskspråkig litteratur. Studien presenteras i form av en självständigt författad uppsats om c:a 20-25 sidor (6500-7500 ord). Dessutom innehåller kursen övning i att muntligen presentera och försvara egna resultat och argument såväl som analyser av andras arbeten.

2.
Litteratur och teori,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller ett urval samtida litterära texter från den engelskspråkiga världen som studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna kultur- och litteraturvetenskapliga teoribildningar såsom liberal humanism, strukturalism, poststrukturalism, dekonstruktion, postmodernism, feminism/genusteori, marxism, psykoanalys och ekokritik.

3.
Den samtida Bildungsromanen på engelska,  7,5 högskolepoäng

Syftet med kursen är att analysera den senaste utvecklingen av Bildungsromanen på engelska och hur denna har omdefinierats under de senaste decennierna av 1900-talet och början av 2000-talet. Ett urval verk analyseras utifrån perspektivet kön, etnicitet och åldrande. Därigenom fördjupas medvetenheten om hur dessa texter kritiskt utmanar traditionella definitioner av Bildungsromanen. I analysen betonas de aspekter av den nuvarande socio-historiska kontexten som, till exempel, kvinnornas mer framträdande plats i samhället, transkulturella utbyten och den åldrande befolkningen, vilka är avgörande för individens utveckling och sociala integration.

4.
Översättningens teori och praktik,  7,5 högskolepoäng

Kursen innehåller en översikt av modern översättningsteori och praktik. Stilistisk medvetenhet uppövas genom praktisk översättning av olika språkliga register mellan engelskan och svenskan. Språk- och litteraturvetenskap integreras genom att språkliga aspekter av litterära texter (poesi och prosa) studeras och analyseras med hänsyn till de litterära verkens centrala teman och de olika tolkningsmöjligheterna. På så vis ger kursen övning i både språklig och litterär förståelse i samband med översättning av litterära texter.

Examinationsformer

Kursen examineras genom seminarieverksamheten, skriftliga inlämningsuppgifter och det självständiga skriftliga arbetet. Förmågan att ge och ta konstruktiv kritik under kursens gång vägs in i den slutliga bedömningen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och individuell handledning. Examensarbetet försvaras och diskuteras slutligen på ett ventilationsseminarium. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på 22,5 av kursens 30 högskolepoäng.

Betygsrapportering:
Moment 1: Examensarbete - 15 hp
Moment 2: Litteratur och teori - 7,5 hp
Moment 3: Den samtida Bildungsromanen på engelska - 7,5 hp
Moment 4: Översättningens teori och praktik - 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Engelska II 30 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN2029.

Summary in English

Litteratur

  Delkurser

  1.
  Examensarbete,  15 högskolepoäng

 • Gibaldi Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: MLA. (361 s).
  Anmärkning: senaste upplagan / latest edition
 • Griffith, Kelley. Writing Essays about Literature: A Guide and Style Sheet. London: Heinle and Heile. (416 s).
  Anmärkning: senaste upplagan / latest edition
 • 2.
  Litteratur och teori,  7,5 högskolepoäng

 • Barry, P. (2002) Beginning Theory : An Introduction to Literary and Cultural Theory. Manchester : Manchester University Press. (290 s).
 • Coetzee J M. (2000) Disgrace. London: Vintage. (218 s).
 • DeLillo Don. (1988) White Noise. London: Picador. (326 s).
 • Doyle, R. (1989) The Commitments. London: Vintage. (176 s).
 • Erdrich, L. (1989) Tracks. London: Picador. (240 s).
 • Fowles John. (1996) The French Lieutenant‘s Woman. London: Vintage. (400 s).
 • Woolf, V. (2000) Mrs Dalloway. London: Penguin Books. (288 s).
 • 3.
  Den samtida Bildungsromanen på engelska,  7,5 högskolepoäng

 • Ashcroft Bill et al, eds. (2006) The post-Colonial Studies Reader. London: Routledge. (547 s).
 • Regan, S. (2004) Irish Writing: An Anthology of Irish Literature in English 1789-1939. Oxford: Oxford UP. (549 s).
 • 4.
  Översättningens teori och praktik,  7,5 högskolepoäng

 • Munday, J. (2001) Introducing Translation Studies. London: Routledge. (220 s).

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V8C
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]Engelska II 30 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:23

Ansök

Ansök på Antagning.se