Kursplan

Kursplan: Engelska III: Fokus lingvistik

Kurskod: EN2043
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2015-03-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper om engelskämnets vetenskapliga grund. Ytterligare kursmål är att den studerande ska utveckla de egna språkliga och skriftliga förmågorna, såväl som utveckla och tillämpa språkvetenskapliga begrepp i egna analyser av tal- och/eller skriftspråk.

Delkurser

1.
Kandidatexamensarbete i lingvistik,  15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap inom något av engelskämnets språkvetenskapliga områden, inbegripet orientering om områdets aktuella forskningsfrågor
 • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
 • inom givna tidsramar genomföra en självständig språkvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på väl genomförda språkanalyser
 • med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga, skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat
 • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

2.
Introduktion till språkvetenskaplig metod,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de grundläggande typer av data som används inom språkvetenskaplig forskning
 • tillämpa grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera språkliga data
 • kritiskt diskutera begränsningarna hos vanligt förekommande metoder som används för att besvara forskningsfrågor om språket
 • resonera kring hur man tolkar språkvetenskapliga resultat, vilket inbegriper hur man utvärderar vilken typ av information en viss metod kan erbjuda och hur man bedömer potentiella variabler som kan påverka resultaten i språkvetenskaplig forskning
 • kritiskt utvärdera språkvetenskapliga data som presenterats i tidigare forskning
 • tillämpa olika tekniker för att i vetenskapligt skrivande presentera språkliga data av både kvalitativa och kvantitativa slag.

3.
Social variation, språkkontakt och språklig makt i engelskan,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • identifiera olika faktorer som förklarar grundläggande mönster i språkbruk, språklig variation och förändring
 • analysera språklig interaktion med hjälp av sociolingvistisk terminologi
 • diskutera begreppen språkbevarande och språkdöd
 • analysera effekterna av globalisering och språkkontakt som inbegriper engelskan
 • diskutera maktrelationer och hur de påverkar språkbruket
 • analysera hur språkpolicy och språkplanering påverkar engelskt språkbruk i världen
 • tillämpa analysmetoder inom sociolingvistik på engelskt språkbruk såsom inom etnografisk och variationistisk sociolingvistik
 • visa en hög kompetens i skriftlig och muntlig akademisk engelska.

4.
Engelsk korpuslingvistik,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • tillämpa grundläggande korpuslingvistiska metoder för språkvetenskaplig forskning
 • visa ökad medvetenhet om hur språket används lexikaliskt, semantiskt, grammatiskt och pragmatiskt i autentiska kommunikativa situationer
 • visa fördjupad kunskap om variation i engelska språket, baserat på variabler som genre och tal- kontra skriftspråk
 • kritiskt bedöma preskriptiva språknormer ur ett användningsperspektiv
 • redogöra för grundläggande koncept och idéer inom korpuslingvistiken
 • planera och utföra ett småskaligt forskningsprojekt på grundval av korpuslingvistiska metoder och presentera detta muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen innehåller fyra delkurser varav studenten läser tre. Delkurs 1 och 2 är obligatoriska. Studenten läser sedan antingen delkurs 3 eller 4 beroende på utbud.

Delkurser

1.
Kandidatexamensarbete i lingvistik,  15 högskolepoäng

I kursen ingår en genomgång av den språkvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- eller teorianknytning, litteratursökning, disposition och själva skrivarhantverket. Studenten genomför sedan en självständig språkvetenskaplig studie inom ett väl avgränsat problemområde med direkt anknytning till det engelska språket. Studien presenteras i form av en självständigt författad uppsats om c:a 20-25 sidor (5000-8500 ord). Dessutom innehåller kursen övning i att muntligen presentera och försvara egna resultat och argument såväl som analyser av andras arbeten.

2.
Introduktion till språkvetenskaplig metod,  7,5 högskolepoäng

Delkursen är en introduktion till grundläggande typer av språkvetenskaplig dataanalys. Studenterna kommer att lära sig om både kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera engelskspråkiga data. Dessa metoder kommer att tillämpas och kritiskt utvärderas under kursens gång, genom språklaboratoriska analyser. Studenterna kommer även att få erfarenhet av att annotera eller koda språkvetenskapliga data på grundval av ett litet urval av modeller från litteraturen. Studenterna kommer även att utforska olika sätt att använda språkliga data från tidigare forskning, exempelvis genom att tillämpa den vetenskapliga principen om att upprepa (replikera) en studie. Kopplat till detta diskuteras även riktlinjer för akademisk redlighet. Kursens fokus ligger på användningen av redan existerande språkvetenskapliga data, men i viss mån tas även metoder för att samla egna data på ett sätt som följer etiska normer upp. Slutligen kommer studenterna även att få tillfälle att reflektera kring hur språkvetenskapliga data kan presenteras i akademiskt skrivande, exempelvis i en kandidatuppsats.

3.
Social variation, språkkontakt och språklig makt i engelskan,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller fördjupade studier av olika ämnen inom engelskans sociolingvistik. Vidare undersöks olika faktorer som förklarar hur människor använder det engelska språket, och olika metoder att studera språkliga interaktioner, inbegripet maktrelationer mellan individer. Dessutom diskuteras olika teoretiska metoder för att studera relationen mellan engelskan och samhället. Engelskans roll i en globaliserad värld diskuteras, såsom hur engelskan påverkar andra språk, båda hur språk påverkas genom att ta in ordförråd från andra språk och hur andra språk kan hamna i fara på grund av engelskans makt.

4.
Engelsk korpuslingvistik,  7,5 högskolepoäng

Under delkursens gång prövar vi hypoteser om språk på grundval av autentiska data och undersöker, genom datorbaserade verktyg, hur språket faktiskt används. Kursen utgör en introduktion till empiriska synsätt inom språkstudier, i synnerhet de som har utvecklats inom korpuslingvistiken. De ämnen som behandlas är av relevans för områden som lexikografi och semantik; pragmatik och diskurs; översättningsstudier; och variationsstudier. Vi kommer att undersöka variation och förändring inom olika genrer, dialekter och tal-/skriftspråk, samt utvärdera språkliga normer ur ett användningsperspektiv. Studenten erbjuds praktisk erfarenhet av att använda korpusar och mjukvara för analys av språkliga data och för att lösa sina egna språkfrågor.

Examinationsformer

Kursen examineras genom seminarieverksamheten, skriftliga inlämningsuppgifter och det självständiga skriftliga arbetet. Förmågan att ge och ta konstruktiv kritik under kursens gång vägs in i den slutliga bedömningen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och individuell handledning. Delkurs 2 och 4 inbegriper dessutom muntliga presentationer av ett avgränsat forskningsprojekt vid en minikonferens. Examensarbetet försvaras och diskuteras på ett ventilationsseminarium. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs betyget A eller B på delkurs 1 och betyget VG på en av de övriga delkurserna.

Betygsrapportering:
Helkursbetyg (U-VG)
Moment 1: Kandidatexamensarbete i lingvistik - 15 hp (A-F) [Obligatiorisk]
Moment 2: Introduktion till språkvetenskaplig metod - 7,5 hp (U-VG) [Obligatiorisk]
Moment 3: Social variation, språkkontakt och språklig makt i engelskan - 7,5 hp (U-VG) [Valbar]
Moment 4: Engelsk korpuslingvistik - 7,5 hp (U-VG) [Valbar]

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Engelska II 30 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN2032.

Summary in English

Litteratur

  Delkurser

  1.
  Kandidatexamensarbete i lingvistik,  15 högskolepoäng

 • Wray, A., Bloomer, A., Trott, K. (2006) Projects in Linguistics : A Practical Guide to Researching Language. 2 uppl. London : Hodder Arnold. (320 s). ISBN 978-0-340-90578-4
 • 2.
  Introduktion till språkvetenskaplig metod,  7,5 högskolepoäng

  3.
  Social variation, språkkontakt och språklig makt i engelskan,  7,5 högskolepoäng

  4.
  Engelsk korpuslingvistik,  7,5 högskolepoäng

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJA
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]Engelska II 30 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VJB
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v22, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]Engelska II 30 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se