Kursplan

Kursplan: Engelska: Översättningens teori och praktik

Kurskod: EN2044
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2015-10-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

  • visa förståelse inför och kunskap om centrala idéer inom översättningsteori, samt kritiskt kunna bedöma egna och andras översättningar med utgångspunkt i dessa idéer
  • visa en avancerad språkfärdighet i översättning till och från engelskan, samt en ökad medvetenhet i stilistik
  • visa förståelse inför och kunskap om problem med att översätta poesi och prosa.

Innehåll

Kursen innehåller en översikt av modern översättningsteori och praktik. Stilistisk medvetenhet uppövas genom praktisk översättning av olika språkliga register mellan engelskan och svenskan. Språk- och litteraturvetenskap integreras genom att språkliga aspekter av litterära texter (poesi och prosa) studeras och analyseras med hänsyn till de litterära verkens centrala teman och de olika tolkningsmöjligheterna. På så vis ger kursen övning i både språklig och litterär förståelse i samband med översättning av litterära texter.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten inklusive inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursen ges i form av ett antal obligatoriska seminarier, inklusive skriftliga inlämningsuppgifter. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 högskolepoäng i engelska på grundnivå, varav minst 7,5 hp inom engelsk lingvistik och 7,5 hp inom engelskspråkig litteratur, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN2027.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V8D
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]60 högskolepoäng i engelska på grundnivå, varav minst 7,5 hp inom engelsk lingvistik och 7,5 hp inom engelskspråkig litteratur, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V8E
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]60 högskolepoäng i engelska på grundnivå, varav minst 7,5 hp inom engelsk lingvistik och 7,5 hp inom engelskspråkig litteratur, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6