Kursplan

Kursplan: Engelska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod: EN2046
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd 2016-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att de studerande fördjupar såväl sina engelskkunskaper som utvecklats under de inledande två terminerna som förbereder sig för den kommande yrkesverksamheten. Detta första examensarbete som ingår i kursen på grundnivå fungerar också som förberedelse för det avslutande examensarbetet på avancerad nivå.

Delkurser

1.
Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasiet,  15 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att de studerande ska genomföra en självständig vetenskaplig undersökning av forskningsförberedande karaktär i form av en litteraturöversikt med utgångspunkt i någon av engelskämnets didaktiska frågeställningar. Vidare förväntas de studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom engelskämnet.
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa fördjupade ämnesdidaktiska kunskaper om ett avgränsat område inom ämnet Engelska omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska såväl som didaktiska perspektiv
 • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en syntes och kritisk analys av tillgänglig kunskap inom ett avgränsat område
 • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna teser samt förhålla sig till kritik på ett sakligt och konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

2.
Introduktion till språkvetenskaplig metod,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • redogöra för de grundläggande typer av data som används inom språkvetenskaplig forskning
 • tillämpa grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera språkliga data
 • kritiskt diskutera begränsningarna hos vanligt förekommande metoder som används för att besvara forskningsfrågor om språket
 • resonera kring hur man tolkar språkvetenskapliga resultat, vilket inbegriper hur man utvärderar vilken typ av information en viss metod kan erbjuda och hur man bedömer potentiella variabler som kan påverka resultaten i språkvetenskaplig forskning
 • kritiskt utvärdera språkvetenskapliga data som presenterats i tidigare forskning
 • tillämpa olika tekniker för att i vetenskapligt skrivande presentera språkliga data av både kvalitativa och kvantitativa slag.

3.
Litteratur och teori,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa fördjupad kunskap och förståelse om ett urval samtida litterära verk från den engelskspråkiga världen utifrån ett litteraturteoretiskt såväl som ett kulturellt och historiskt perspektiv
 • visa grundläggande kunskaper i modern litteratur- och kulturteori genom att redogöra för huvuddragen av de litteraturkritiska skolorna från liberal humanism till ekokritik
 • analysera och tolka de litterära texterna med utgångspunkt i dessa teorier
 • i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna på en ändamålsenlig och tydlig korrekt engelska.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasiet,  15 högskolepoäng

Delkursen inleds med en genomgång av den språk- eller litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- och teorianknytning, disposition och själva skrivarhantverket. Utifrån en övergripande ämnesdidaktisk problemställning, med tydligt syfte och specifika frågeställningar, genomför den studerande en litteraturstudie där tidigare forskningsresultat sammanfattas och kritiskt granskas. Litteraturstudien ska ha direkt anknytning till ett ämnesdidaktiskområde inom litteratur eller lingvistik. Studien ska vara av tydlig relevans för ämnesläraryrket och ska ligga till grund för det andra examensarbetet. Dessutom ska den studerande muntligt presentera och försvara sitt examensarbete samt kritisk granska en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

2.
Introduktion till språkvetenskaplig metod,  7,5 högskolepoäng

Denna delkurs är en introduktion till centrala typer av språkvetenskaplig dataanalys. De studerande kommer att lära sig om både kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera engelskspråkiga data. Dessa metoder kommer att tillämpas och kritiskt utvärderas under kursens gång, genom språklaboratoriska analyser. De studerande kommer även att få erfarenhet av att annotera eller koda språkvetenskapliga data på grundval av ett litet urval av modeller från litteraturen. De studerande kommer även att utforska olika sätt att använda språkliga data från tidigare forskning, exempelvis genom att tillämpa den vetenskapliga principen om att upprepa (replikera) en studie. Kopplat till detta diskuteras även riktlinjer för akademisk redlighet. Delkursens fokus ligger på användningen av redan existerande språkvetenskapliga data, men i viss mån tas även metoder för att samla egna data på ett sätt som följer etiska normer upp. Slutligen kommer de studerande även att få tillfälle att reflektera kring hur språkvetenskapliga data kan presenteras i akademiskt skrivande, exempelvis i en kandidatuppsats.

3.
Litteratur och teori,  7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller ett urval samtida litterära texter från den engelskspråkiga världen som studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna kultur- och litteraturvetenskapliga teoribildningar såsom liberal humanism, strukturalism, poststrukturalism, dekonstruktion, postmodernism, feminism/genusteori, marxism, psykoanalys och ekokritik.

Examinationsformer

Delkurs 1: Examineras skriftligt genom färdigställandet av en vetenskaplig uppsats och muntligt genom ventilering av den egna uppsatsen och opposition på en av de andra studenternas uppsatser.
Delkurs 2: Fortlöpande bedömning av skriftliga arbeten och seminarieverksamheten.
Delkurs 3: Fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och en salstenta.

Arbetsformer

All undervisning sker på engelska.
Delkurs 1: Seminarier och individuell handledning. Examensarbetet försvaras och diskuteras på ett ventilationsseminarium.
Delkurs 2: Föreläsningar och seminarier, vilka inbegriper språklabbar och grupparbete.
Delkurs 3: En inledande föreläsning och ett antal seminarier. Under kursens gång skrivs ett antal kortare inlämningsuppgifter i form av praktiska analys- och tillämpningsövningar med utgångspunkt i de teoretiska seminariediskussionerna.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget VG på hela kursen krävs VG på examensarbetet samt ytterligare en delkurs.

Betygsrapportering:
Moment 1: Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasiet - 15 hp
Moment 2: Introduktion till språkvetenskaplig metod - 7,5 hp
Moment 3: Litteratur och teori - 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Engelska II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng, Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN2042.

Summary in English

1. Degree thesis 1 for teacher students, upper secondary school

The overall aim of the course is for the student to conduct an independent scientific survey in preparation for research in the form of a literature review that is based on an area of enquiry in English didactics. Further, the student is expected to develop his or her understanding of the importance of research in relation to knowledge growth and development within the subject of English.
On completion of the course, students should be able to:

 • demonstrate advanced didactical knowledge about a defined area within the subject of English that includes research history, key research issues and current research needs
 • demonstrate the ability to independently and critically systematize, problematize and reflect on previous research results based on scientific theory as well as from a didactical perspective
 • independently complete a scientific work in the form of a synthesis and critical analysis of the available knowledge within a defined area
 • demonstrate the ability, both in writing and orally, to present and argue for his or her own thesis and respond to criticism in an objective and constructive manner
 • analyze, evaluate and discuss the scholarly work of others by pointing out strengths as well as weaknesses using clear and constructive feedback.

2. Introduction to linguistic method

On completion of the course, students should be able to:

 • account for basic types of data used in linguistic research
 • apply basic qualitative and quantitative methods for analysing linguistic data
 • critically discuss the limitations of commonly used methods for answering research questions about language
 • reason on how to interpret linguistic results, including how to evaluate what kind of information a given method can offer and how to estimate the potential range of variables that can affect results in linguistic research
 • critically evaluate linguistic data presented in previous research
 • apply different techniques for presenting both qualitative and quantitative linguistic data in scholarly writing.

3. Literature and theory

On completion of the course, students should be able to:

 • demonstrate a good knowledge and understanding of a selection of contemporary literary works from the English-speaking world through a theoretical as well as cultural and historical perspective
 • show a basic knowledge of modern and postmodern literary and cultural theory by describing the main trends of literary criticism from liberal humanism to ecocriticism.
 • analyze and interpret the literary texts in light of these theories
 • orally and in writing communicate and argue for his or her own interpretations of the literary as well as critical and theoretical texts, in a clear and appropriate academic English.

Litteratur

Referenslitteratur

  Delkurser

  1.
  Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasiet,  15 högskolepoäng

  2.
  Introduktion till språkvetenskaplig metod,  7,5 högskolepoäng

 • Bassnett, S. (1991) Translation Studies. London: Routledge. (168 s). ISBN 0-415-06528-3
 • Bassnett, S., Lefevere, A (eds). (1990) Translation, History and Culture. London: Pinter.
 • Delisle, J. (1988) Translation: An Interpretive Approach. Ottawa: University of Ottawa.
 • Gentzler, E. (1993) Contemporary Translation Theories. London: Routledge Snell.
 • Hornby, M. (1995) Translation Studies: An Integrated Approach. 2 uppl. Amsterdam: John Benjamins.
 • Venuti, L (ed). (1992) Rethinking Translation. London: Routledge.
 • 3.
  Litteratur och teori,  7,5 högskolepoäng

 • Holmberg, A., Platzack, C. (1995) The Role of Inflection in Scandinavian Syntax. New York : Oxford Univ. Press. (253 s). ISBN 0-19-506745-2
 • Roberts, I. (1997) Comparative Syntax. London : Arnold. (306 s). ISBN 0-340-67659-0

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V8F
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Engelska II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng, Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:25

Ansök

Ansök på Antagning.se