Kursplan

Kursplan: Engelska III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Kurskod: EN2047
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd 2016-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska genomföra en självständig vetenskaplig undersökning av forskningsförberedande karaktär i form av en litteraturöversikt med utgångspunkt i någon av engelskämnets didaktiska frågeställningar. Vidare förväntas den studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom engelskämnet.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade ämnesdidaktiska kunskaper om ett avgränsat område inom ämnet Engelska omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska såväl som didaktiska perspektiv
 • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en syntes och kritisk analys av tillgänglig kunskap inom ett avgränsat område
 • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna teser samt förhålla sig till kritik på ett sakligt och konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av den språk- eller litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- och teorianknytning, disposition och själva skrivarhantverket. Utifrån en övergripande ämnesdidaktisk problemställning, med tydligt syfte och specifika frågeställningar, genomför den studerande en litteraturstudie där tidigare forskningsresultat sammanfattas och kritiskt granskas. Litteraturstudien ska ha direkt anknytning till ett ämnesdidaktiskt område inom litteratur eller lingvistik. Studien ska vara av tydlig relevans för ämnesläraryrket och ska ligga till grund för det andra examensarbetet. Dessutom ska den studerande muntligt presentera och försvara sitt examensarbete samt kritisk granska en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras genom författandet av ett vetenskapligt examensarbete, försvarande av texten samt opponering av en annan students examensarbete.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av seminarier och individuell handledning. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Engelska II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng och Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 7-9 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN2040.

Summary in English

The overall aim of the course is for the student to conduct an independent scientific survey in preparation for research in the form of a literature review that is based on an area of enquiry in English didactics. Further, the student is expected to develop his or her understanding of the importance of research in relation to knowledge growth and development within the subject of English.
On completion of the course, the student shall be able to:

 • demonstrate advanced didactical knowledge about a defined area within the subject of English that includes research history, key research issues and current research needs
 • demonstrate the ability to independently and critically systematize, problematize and reflect on previous research results based on scientific theory as well as from a didactical perspective
 • independently complete a scientific work in the form of a synthesis and critical analysis of the available knowledge within a defined area
 • demonstrate the ability, both in writing and orally, to present and argue for his or her own thesis and respond to criticism in an objective and constructive manner
 • analyze, evaluate and discuss the scholarly work of others by pointing out strengths as well as weaknesses using clear and constructive feedback.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V8G
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Engelska II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng och Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 7-9 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se