Kursplan

Kursplan: Engelska: Litteraturvetenskapligt skrivande

Kurskod: EN3014
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelskspråkig litteratur1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2007-05-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2015-11-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-11-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens övergripande syfte är att förbereda studenten för skrivandet av ett litteraturvetenskapligt examensarbete på avancerad nivå. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa god kännedom om olika typer av litteraturvetenskapligt skrivande, såsom akademiska uppsatser, vetenskapliga artiklar och avhandlingar
  • visa förståelse för den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, från grundläggande frågeställningar, kritisk genomgång av tidigare forskning, val av metod och teorianknytning, till text- och diskursanalys samt utformande av egna argument
  • tillämpa gängse regler och konventioner inom engelskspråkig litteraturvetenskap för dokumentation, parafras, citering samt not- och källförteckning
  • praktiskt tillämpa ovanstående kunskaper i form av en självständigt genomförd kortare litteraturvetenskaplig forskningsuppgift som redovisas i en argumenterande uppsats
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden i form av konstruktiv respons
  • kommunicera i skrift på klar och tydlig akademisk engelska.

Innehåll

Kursen innehåller avancerade studier i den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, vilket innefattar ett kritiskt läsande av tidigare examensarbeten, vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Likaså studeras gängse regler och konventioner för hur man hänvisar till primär- och sekundärkällor i form av citat och parafras samt hur man använder sig av not- och källförteckning. Under kursens gång genomförs ett antal analys- och skrivuppgifter samt en begränsad litteraturvetenskaplig forskningsuppgift som redovisas i form av en argumenterande uppsats.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, kontinuerlig bedömning av deltagande i seminariediskussioner samt en begränsad forskningsuppgift som redovisas i form av en uppsats. Examinerande moment som inte lämnas in i tid kan endast i undantagsfall erhålla betyget Väl Godkänd.

Arbetsformer

Kursen ges i form av seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp i engelska, varav 30 hp på grundnivå 2, inklusive en teorikurs inom engelskspråkig litteraturvetenskap eller motsvarande.

Övrigt

Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.

Reviderad
2009-07-01 (tillägg Examinationsformer)
2014-04-03 (tillägg av huvudområde)
2015-11-03 (huvudområde borttaget)

Summary in English

Litteratur

  • Gibaldi, J. (2004) MLA Handbook for Writers of Research Papers. 6 uppl. New York: MLA. (361 s). ISBN 0-87352-986-3

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V8H
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]90 hp i engelska, varav 30 hp på grundnivå 2, inklusive en teorikurs inom engelskspråkig litteraturvetenskap eller motsvarande.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V8J
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]90 hp i engelska, varav 30 hp på grundnivå 2, inklusive en teorikurs inom engelskspråkig litteraturvetenskap eller motsvarande.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se