Kursplan

Kursplan: Engelska: Litteratur och teori

Kurskod: EN3015
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelskspråkig litteratur1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2007-05-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2016-05-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-05-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap om och förståelse inför ett urval samtida litterära verk från den engelskspråkiga världen utifrån ett litteraturteoretiskt såväl som ett kulturellt och historiskt perspektiv
  • visa goda kunskaper i modern litteratur- och kulturteori genom att redogöra för huvuddragen inom ett antal litteraturkritiska skolor från liberal humanism till ekokritik
  • självständigt och kritiskt analysera och tolka litterära texter med utgångspunkt i dessa teorier
  • på en ändamålsenlig och tydlig korrekt engelska i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna.

Innehåll

Kursen innehåller ett urval samtida litterära texter från den engelskspråkiga världen som studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna kultur- och litteraturvetenskapliga teoribildningar såsom liberal humanism, strukturalism, poststrukturalism, dekonstruktion, postmodernism, feminism/genusteori, marxism, psykoanalys och ekokritik.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och en salstenta. Examinerande moment som inte lämnas in i tid kan endast i undantagsfall erhålla betyget Väl Godkänd.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form en inledande föreläsning och ett antal seminarier. Under kursens gång skrivs ett antal kortare inlämningsuppgifter i form av praktiska analys- och tillämpningsövningar med utgångspunkt i de teoretiska seminariediskussionerna. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.

Reviderad
2007-07-13 (litteraturändring)
2009-10-15 (litteraturändring, tillägg Examinationsformer)
2014-04-03 (huvudområde tillagt)
2015-11-03 (huvudområde borttaget)
2016-05-26 (litteraturlistan urlyft)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V8K
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V8L
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se