Kursplan

Kursplan: Engelska: Irland i film och drama

Kurskod: EN3028
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelskspråkig litteratur1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2008-01-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-01-11.
Reviderad:
Reviderad 2015-11-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-11-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens mål är att den studerande efter avslutad kurs skall kunna:

 • visa en fördjupad kunskap om representativa verk inom samtida irländsk film och dramatik
 • granska, reflektera över, vetenskapligt värdera, samt tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp och teorier i anknytning till samtida irländsk film och dramatik
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar inom det studerade området
 • visa förmåga att på ett tydligt och övertygande sätt muntligt och skriftligt argumentera för olika litterära tolkningar på korrekt och avancerad engelska.

Innehåll

De litterära verken och filmerna studeras med utgångspunkt i ett antal teori- och kritikskolor, såsom postmodernism, postkolonialism och filmteori. Förutom introducerande av teoretiska texter studeras även ett antal kritiska artiklar direkt knutna till de dramatiska verken och filmerna.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och genom inlämningsuppgifter. Examinerande moment som inte lämnas in i tid kan endast i undantagsfall erhålla betyget Väl Godkänd.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier där den studerande förväntas deltaga aktivt. Under kursens gång skrivs ett antal inlämningsuppgifter där de olika litteraturvetenskapliga teorierna appliceras i syfte att stimulera de studerandes kritiska tänkande och utveckling. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 90 hp i engelska, varav 30 hp på grundnivå 2.

Övrigt

Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.

Reviderad
2009-07-01 (tillägg Examinationsformer)
2014-04-03 (huvudområde tillagt)
2015-11-03 (huvudområde borttaget)

Summary in English

Litteratur

 • Bordwell D., Thompson K. (2001) Film Art: An Introduction. New York: McGraw Hill. (458 s).
  Läsanvisning: (valda delar/excerpts ca 80 s/p)
 • Devlin, A. (1994) After Easter. London: Faber Paperbacks. (76 s). ISBN 0-571-17394-2
 • Harrington, J. P (ed). (1991) Modern Irish Drama. New York: Norton. (577 s). ISBN 0-393-96063-3
  Läsanvisning: (valda delar/excerpts ca 300 s/p)

Referenslitteratur