Kursplan

Kursplan: Engelska: Samtida irländsk skönlitteratur

Kurskod: EN3029
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelskspråkig litteratur1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2008-01-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-01-11.
Reviderad:
Reviderad 2015-11-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-11-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens mål är att den studerande efter avslutad kurs skall kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om representativa verk inom samtida irländsk skönlitteratur
 • granska, reflektera över, vetenskapligt värdera, samt tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp och teorier i anknytning till samtida irländsk skönlitteratur
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar inom det studerade området
 • visa förmåga att på ett tydligt och övertygande sätt muntligt och skriftligt argumentera för olika litterära tolkningar på korrekt och avancerad engelska.

Innehåll

De litterära verken studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna teori- och kritikskolor, såsom poststrukturalism och psykoanalytisk litteraturteori. Förutom introducerandet av teoretiska texter studeras även ett antal kritiska artiklar direkt knutna till de litterära verken.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och genom inlämningsuppgifter. Examinerande moment som inte lämnas in i tid kan endast i undantagsfall erhålla betyget Väl Godkänd.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier där den studerande förväntas deltaga aktivt. Under kursens gång skrivs ett antal inlämningsuppgifter där de olika litteraturvetenskapliga teorierna appliceras i syfte att stimulera de studerandes kritiska tänkande och utveckling. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 90 hp i engelska, varav 30 hp på grundnivå 2.

Övrigt

Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.

Reviderad
2009-07-01 (tillägg Examinationsformer)
2011-11-16 (litteraturändring)
2014-04-03 (huvudområde tillagt)
2015-11-03 (huvudområde borttaget)

Summary in English

Litteratur

 • Banville, J. (2005) The Book of Evidence. London: Vintage. (224 s).
 • Doyle, R. (1996) The Woman Who Walked into Doors. London: Jonathan Cape.
 • McCabe, P. (1992) The Butcher Boy. London: Picador.
 • McLiam Wilson, R. (1996) Eureka Street. London: Secker & Warburg.
 • Ní Dhuibhne, E. (1999) The Dancers Dancing. Belfast: Blackstaff. (242 s).
 • Toíbín, C. (1999) The Blackwater Lightship. London: Picador.

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V8N
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]90 hp i engelska, varav 30 hp på grundnivå 2.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V8M
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]90 hp i engelska, varav 30 hp på grundnivå 2.

Ansök

Ansök på Antagning.se