Kursplan

Kursplan: Amerikansk litteratur: 1960-talet till samtiden

Kurskod: EN3056
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelskspråkig litteratur1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-04-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-04-19.
Reviderad:
Reviderad 2015-11-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-11-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupade kunskaper i samtida litteratur- och kulturteori kring frågor och begrepp som identitet, kroppslighet, och makt genom att sätta in dessa i ett större kulturellt, socialt och ideologiskt sammanhang
  • visa en fördjupad och kritisk förståelse av ett urval nordamerikanska prosaverk genom att praktiskt tillämpa ovan nämna begrepp och terminologi i form av självständiga analyser och tolkningar
  • i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar och kritiska bedömningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna på en ändamålsenlig och övertygande akademisk engelska
  • ge respons på andra studenters skriftliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik och aktivt delta i en kritisk debatt.

Innehåll

Kursen behandlar amerikansk litteratur sedan 1960-talet. Den består av fördjupade studier av ett urval representativa nordamerikanska verk som analyseras med utgångspunkt i samtida litteratur- och kulturvetenskapliga teoribildningar. I kursen används kroppen, som fysisk enhet och som social företeelse, som utgångspunkt för diskussioner kring det amerikanska samhället och litteraturen i relation till begrepp som frihet, våld, nostalgi och trauma. Studenterna bekantar sig med sätt på vilka amerikansk litteratur har behandlat det amerikanska samhället och individen. Därtill ökar studenterna sin medvetenhet om kritiska ansatser till amerikansk fiktion och temat kropp och kroppslighet under de senaste decennierna.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieaktiviteten, muntliga och skriftliga uppgifter samt en avslutande uppsats. Förmågan att lämna in och avsluta uppgifter i tid tas med i beräkningen vid betygssättning.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av diskussioner i seminarier, förseminarieuppgifter, samt skriftlig respons på litterära, litteraturkritiska och teoretiska texter. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.

Reviderad
13-08-26 (litteraturlistan urlyft)
14-04-03 (huvudområde tillagt)
15-11-03 (huvudområde borttaget)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur