Kursplan

Kursplan: Modern afrikansk litteratur ur ett historiskt perspektiv

Kurskod: EN3059
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelskspråkig litteratur1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-06-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-06-21.
Reviderad:
Reviderad 2015-11-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-11-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa en fördjupad kunskap om och förståelse för ett representativt urval moderna afrikanska litterära verk ur ett historiskt, kulturellt och ideologiskt perspektiv
  • kritiskt analysera, reflektera över och vetenskapligt värdera relevanta frågor relaterade till de studerade verken
  • självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar som relaterar till modern afrikansk litteratur
  • tydligt och på ett övertygande sätt argumentera för sina egna teoribaserade tolkningar av dessa frågeställningar
  • muntligt och skriftligt, på korrekt och akademisk engelska, kommunicera sin egen förståelse av nyckelfrågor som berör modern afrikansk litteratur

Innehåll

Kursen består av studier av ett urval afrikanska romaner och dikter, skrivna på engelska eller översatta till engelska, från ett kulturellt och historiskt perspektiv. Texterna sätts i relation till olika historiska, estetiska, kulturella och politiska frågeställningar som drivit afrikanska författare. Studenterna kommer också att analysera dessa texters ideologiska underlag och utvärdera deras relevans för förståelsen av det moderna afrikanska samhället. Temata som behandlas är den moderna afrikanska litteraturens muntliga rötter, övergångar från muntlig till skriftlig litteratur, äldre traditioner av skriven afrikansk litteratur, afrikansk identitetskonstruktion, kolonialism och motstånd, självständighet och postkolonialism.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av studenternas prestation på seminarierna och genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier där den studerande förväntas delta aktivt. Under kursens gång skrivs ett antal kortare inlämningsuppgifter där de olika vetenskapliga teorierna appliceras i syfte att stimulera de studerandes kritiska tänkande och utveckling. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Filosofie kandidatexamen i engelska, eller motsvarande.

Övrigt

Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.

Reviderad
14-04-03 (huvudområde tillagt)
15-08-01 (huvudområde borttaget)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur