Kursplan

Kursplan: Världslitteratur på engelska

Kurskod: EN3062
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelskspråkig litteratur1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2013-09-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-09-03.
Reviderad:
Reviderad 2015-11-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-11-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • föra en fördjupad kritisk diskussion kring begrepp som identitet, liminalitet och hybriditet inom samtida litteratur- och kulturteori kopplade till kolonialism, postkolonialism och transkulturalitet och vidare kulturella, sociala och ideologiska sammanhang
  • praktiskt tillämpa ovan nämna begrepp och terminologi i form av självständiga analyser och tolkningar av ett urval verk inom världslitteratur på engelska
  • i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar och kritiska bedömningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna på en ändamålsenlig och övertygande akademisk engelska
  • ge respons på andra studenters skriftliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik och aktivt delta i kritiska diskussioner.

Innehåll

Kursen behandlar världslitteratur på engelska sedan 1960-talet. Den består av fördjupade studier av ett urval representativa verk från t.ex. Australien, Indien, Karibien, Nya Zealand och Kanada, som har påverkats av de komplexa processerna kolonialism och postkolonialism. Dessa verk analyseras med utgångspunkt i samtida litteratur- och kulturvetenskapliga teoribildningar, i synnerhet de som fokuserar på hybriditet, liminalitet, transkulturalitet och individuella, politiska och kulturella identiteter. I kursen används den koloniala erfarenheten som en samhällelig, historisk och global företeelse som ligger i centrum av litteratur från de ovannämnda länder och regioner. I kursen analyseras hur denna litteratur har behandlat våld, frihet, kollektivt och individuellt trauma, nostalgi, och definitioner av nationella identiteter. Studenterna bekantar sig med några av de sätt med vilka denna litteratur har undersökt komplexiteten i den koloniala erfarenheten och speglar samtida frågor relaterade till uppluckringen av nationella gränslinjer i en alltmer globaliserad tidsålder. De blir också medvetna om den kritiska diskussion som förts bland forskare kring dessa litterära texter de senaste decennierna.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieaktiviteten, muntliga och skriftliga uppgifter samt en avslutande uppsats. Förmågan att lämna in och avsluta uppgifter i tid tas med i beräkningen vid betygssättning.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av diskussioner i seminarier, förseminarieuppgifter, samt skriftlig respons på litterära, litteraturkritiska och teoretiska texter. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.

Reviderad
14-04-03 (huvudområde tillagt)
15-08-01 (huvudområde borttaget)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur