Kursplan

Kursplan: Engelska: Magisterexamensarbete i litteratur

Kurskod: EN3063
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelskspråkig litteratur1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1E
Fastställd:
Fastställd 2013-11-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-11-14.
Reviderad:
Reviderad 2015-11-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-11-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap inom något av engelskämnets litteraturvetenskapliga områden
 • visa fördjupade metod- och teorikunskaper och insikter i områdets aktuella forskningsfrågor
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar
 • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
 • inom givna tidsramar genomföra en självständig litteraturvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, tydlig metod och teorianknytning, samt argumentation som vilar på kvalificerade textanalyser
 • med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga, skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat liksom för den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa slutsatser
 • genom konstruktiv respons, kritiskt analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten.

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- och teorianknytning, litteratursökning, disposition och själva skrivarhantverket. Studenten genomför sedan en självständig litteraturvetenskaplig studie inom ett avgränsat problemområde med direkt anknytning till det engelskspråkig litteratur. Studien presenteras i form av en självständigt författad uppsats om c:a 25-30 sidor (7500-9000 ord). Dessutom innehåller kursen övning i att muntligen presentera och försvara egna resultat och argument såväl som analyser av andras arbeten.

Examinationsformer

Kursen examineras i huvudsak genom det självständiga skriftliga arbetet, men även förmågan att ge och ta konstruktiv kritik under kursens gång vägs in i den slutliga bedömningen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier, workshops, ”peer reviews” och individuell handledning. Examensarbetet försvaras och diskuteras slutligen på ett ventileringsseminarium. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet engelska (90 hp), eller motsvarande kunskaper
 • samt
 • 22,5 hp i engelska på avancerad nivå i kurser med litteraturvetenskaplig inriktning
 • inklusive kursen
 • Engelska: Litteraturvetenskapligt skrivande 7,5 hp avancerad nivå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN3053.
Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.

Reviderad
14-04-03 (huvudområde tillagt)
15-08-01 (huvudområde borttaget)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V8S
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet engelska (90 hp), eller motsvarande kunskaper
samt
22,5 hp i engelska på avancerad nivå i kurser med litteraturvetenskaplig inriktning
inklusive kursen
Engelska: Litteraturvetenskapligt skrivande 7,5 hp avancerad nivå eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V8R
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:15
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet engelska (90 hp), eller motsvarande kunskaper
samt
22,5 hp i engelska på avancerad nivå i kurser med litteraturvetenskaplig inriktning
inklusive kursen
Engelska: Litteraturvetenskapligt skrivande 7,5 hp avancerad nivå eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se