Kursplan

Kursplan: Migrationslitteratur på engelska

Kurskod: EN3067
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelskspråkig litteratur1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-04-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-04-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • föra en fördjupad kritisk diskussion kring begreppet migration inom samtida litteratur- och kulturteori kopplade till postkolonialism, postnationalism, transkulturalitet och kosmopolitanism
  • praktiskt tillämpa ovan nämna begrepp och terminologi i form av självständiga analyser och tolkningar av ett urval verk inom litteratur av migration på engelska
  • kommunicera och argumentera i tal och skrift för sina egna tolkningar och kritiska bedömningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna på en ändamålsenlig och övertygande akademisk engelska
  • ge respons på andra studenters skriftliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik och aktivt delta i kritiska diskussioner

Innehåll

Kursen fokuserar på temat migration i litteraturen på engelska från 1945 till idag. Kursen lägger fokus på en djupanalys av ett antal litterära verk på engelska som syftar till att definiera olika erfarenheter gällande identitet, nationalitet, hem och tillhörighet relaterat till både påtvingad och frivillig migration. Det jämförande studiet av de litterära verken syftar till att lyfta fram olika sätt på vilka fasta konstruktioner av plats och identitet har ifrågasatts när det gäller migration, i synnerhet utvecklingen från att uppfattas som ett hot mot stabiliteten hos nationalstaten och dess gemenskap till att betraktas som en naturlig del av historien hos nationella kollektiv. Berättelserna i de utvalda texterna liksom författarna själva representerar en transkulturell identitet som gynnas av migration. Analyserna av dessa litterära texter kommer att ha sin utgångspunkt i teorier från postkolonialism, postnationalism, transkulturalitet och kosmopolitanism.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieaktiviteten, muntliga och skriftliga uppgifter samt en avslutande uppsats.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av diskussioner i seminarier, förseminarieuppgifter, samt skriftlig respons på litterära, litteraturkritiska och teoretiska texter. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V8T
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V8U
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se