Kursplan

Kursplan: Samtida irländsk poesi: från nationella till globala identiteter

Kurskod: EN3068
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Engelskspråkig litteratur1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-04-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-04-01.
Reviderad:
Reviderad 2015-11-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-11-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande efter avslutad kurs skall kunna

  • visa fördjupade kunskaper om representativa verk inom samtida irländska poesi knutet till deras sociala och historiska kontexter
  • praktiskt tillämpa relevanta kulturella och litterära teorier och begrepp i självständiga analyser och tolkningar av ett urval verk inom samtida irländsk poesi
  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar inom det studerade området
  • kommunicera och argumentera i skrift och tal för sina egna tolkningar och kritiska bedömningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna på en ändamålsenlig och övertygande akademisk engelska
  • visa förmåga att på ett tydligt och övertygande sätt muntligt och skriftligt argumentera för olika litterära tolkningar på korrekt och avancerad engelska.

Innehåll

Kursens fokus är analysen av samtida irländsk poesi från 1960-talet till idag. Denna period kännetecknas av betydelsefulla sociokulturella och historiska förändringar i Irland, såsom konflikten i Nordirland och den efterföljande fredsprocessen, kvinnans förändrande roll i samhället, Keltiska Tigerns uppgång och fall, samt ifrågasättande av begreppet nationalstat. Alla dessa händelser har påverkat traditionella definitioner av kollektiva identiteter, särskilt i samband med starkare kopplingar mellan det globala och transkulturella under senare tid. I kursen analyseras hur poeter har förhållit sig till dessa förändringar i sina verk. Analyserna av litterära texter har sin utgångspunkt i teorier från feminism, postkolonialism, postnationalism, och transkulturalitet.

Examinationsformer

Examination sker genom fortlöpande bedömning av seminarieaktiviteten, muntliga och skriftliga uppgifter samt en avslutande uppsats.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av diskussioner i seminarier, förseminarieuppgifter, samt skriftlig respons på litterära, litteraturkritiska och teoretiska texter. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter EN3030.
Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.

Reviderad
14-04-03 (huvudområde tillagt)
15-08-01 (huvudområde borttaget)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V8V
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v49, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2V8W
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v49, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:20
Behörighetskrav: [?]90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se