Kursplan

Kursplan: Engelska: Diskursanalys

Kurskod: EN3069
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-01-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-16.
Reviderad:
Reviderad 2015-11-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-11-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap om centrala begrepp inom diskursanalys och en mycket god förståelse av de centrala koncept och principer inom diskursteori sett från ett lingvistiskt perspektiv
  • redogöra för och visa en förståelse av olika definitioner av vad som utgör diskurs
  • visa förtrogenhet med aktuella forskningsfrågor och teorier inom diskursanalys
  • självständigt tillämpa diskursteori på olika typer av texter och kritiskt utvärdera dessa som vetenskapliga metoder för textanalys.

Innehåll

Kursen består av fördjupade studier i diskursanalys baserade huvudsakligen på lingvistisk teori. Kursen behandlar ett antal olika traditioner inom diskursforskning bland andra samtalsanalys och ”critical discourse analysis”.

Examinationsformer

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av studenternas skriftliga och muntliga framställningar samt skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisningsspråket är engelska och undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Studenterna arbetar också självständigt genom att tillämpa analysmetoder på utvalda texter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp i engelska på grundnivå varav 30 hp engelska på grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EN3049.
Kursen ingick i huvudområde Engelska till och med 2015-08-01.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VR2
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]90 hp i engelska på grundnivå varav 30 hp engelska på grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VR7
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]90 hp i engelska på grundnivå varav 30 hp engelska på grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se