Kursplan

Kursplan: Metoder inom tillämpad engelsk lingvistik

Kurskod: EN3073
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Engelska (ENA)
Ämnesgrupp: Engelska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tillämpad engelsk lingvistik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika typer av data som används inom tillämpad språkvetenskaplig forskning
  • kritiskt diskutera för- och nackdelar hos vanligt förekommande metoder som används för att besvara forskningsfrågor om språket
  • kritiskt utvärdera språkvetenskapliga data som presenterats i tidigare forskning med avseende på relevansen hos materialet, lämpligheten i den analytiska modellen, samt validiteten hos de hävdade resultaten
  • tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera språkliga data, genom att ta hänsyn till viktiga variabler som kan påverka resultaten i språkvetenskaplig forskning
  • presentera språkliga data av både kvalitativa och kvantitativa slag i akademisk text, samt diskutera metodologisk analys muntligt, med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga.

Innehåll

Kursen ger en översikt över typiska sätt att analysera språkliga data, med fokus på tillämpad engelsk lingvistik. Studenterna vidareutvecklar sin kunskap om både kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera data på engelska. De metoder som gås igenom kommer att tillämpas och kritiskt utvärderas under kursens gång, vilket även hjälper studenterna att utveckla sin erfarenhet av att annotera eller koda språkvetenskapliga data, på grundval av ett urval modeller från litteraturen. Studenterna utforskar även olika sätt att använda språkliga data från tidigare forskning, exempelvis genom att tillämpa den vetenskapliga principen om att upprepa (replikera) en studie. Kopplat till detta diskuteras och tillämpas även riktlinjer för akademisk redlighet. Kursens fokus ligger på användningen av redan existerande språkvetenskapliga data, men studenterna övar sig även i att samla egna data, på sätt som följer etiska normer. Slutligen får studenterna även tillfälle att analysera och praktisera hur språkvetenskapliga data presenteras i akademiskt skrivande, som exempelvis i en magisteruppsats eller en forskningsartikel.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av skriftliga arbeten och förberett och aktivt seminariedeltagande.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 högskolepoäng i engelska på grundnivå varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B); IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7) eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VR3
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]90 högskolepoäng i engelska på grundnivå varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B); IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7) eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VR8
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Engelska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]90 högskolepoäng i engelska på grundnivå varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B); IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7) eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se