Kursplan

Kursplan: Mätteknik, styr- och reglerteknik

Kurskod: ET1024
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Elektroteknik (ETA)
Ämnesgrupp: Elektroteknik
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-05-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall förvärva förståelse för olika mätinstrument, samt förstå skillnaden mellan styrning och reglering av olika processer, studenten skall kunna ta ställning till praktiska problem som kan uppkomma vid styrning och/eller reglering av olika processer.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Redogöra för olika begrepp och komponenter för analoga reglersystem samt för hur man med blockscheman och processcheman beskriver reglersystem.
  • Visa förståelse för olika processtyper och karakterisera processer vad det gäller dynamik och statiska egenskaper.
  • Förklara principer och egenskaper för de olika delarna av en PID-regulator samt redogöra för olika metoder för inställning av regulatorer.
  • Redogöra för grundläggande principer för styrteknik som digitalteknik
  • Redogöra för uppbyggnad och användning av små styrsystem
  • Konstruera enkla program för programmerbara styrsystem
  • Redogöra för olika mätinstrument och givare samt dess principer samt förklara skillnaden mellan sensorer och transduktorer

Innehåll

Kursens behandlar grundläggande mätteknik och styr- samt reglersystem. De olika momenten behandlas med både datorhjälpmedel och manuella metoder.
Vidare behandlas olika mätinstrument samt mätteknik, grundläggande digitalteknik, komponenter och delar. Olika metoder för att programmera styrsystem gås igenom, såsom processcheman, blockscheman, processmodeller, PID-reglering och inställning av regulatorparametrar samt praktiska problem vid reglering av energisystem.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 5,0 hp
Laborationer 2,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska laborationer som utförs på plats vid högskolan.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

För laborationer ges betyg godkänd/underkänd.
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Matematik för tekniker 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Elinstallation, begränsad behörighet, 15 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Grundläggande energilära för energitekniker, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

När kursen ges på distans ges den på ett distansöverbryggande och interaktivt sätt och kräver tillgång till en dator med internetanslutning. Föreläsningar, uppgifter m m återfinns i ett webbaserat kursrum.

Summary in English

The course covers basic measurement, automation and control systems. The various stages are treated using both computer tools and manual methods. The course includes various measurement instruments and measurement techniques, basic digital technology, components, parts and various methods to program different automation systems, as well as process diagrams, block diagrams, process models, PID control and adjustment of the regulator parameters and practical problems in the regulation of energy systems.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VMQ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Matematik för tekniker 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Elinstallation, begränsad behörighet, 15 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Grundläggande energilära för energitekniker, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:2

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VNR
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Matematik för tekniker 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Elinstallation, begränsad behörighet, 15 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Grundläggande energilära för energitekniker, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:2

Ansök

Ansök på Antagning.se