Kursplan

Kursplan: Entreprenöriella egenskaper

Kurskod: EU1028
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Entreprenörskap och innovationsteknik (EUN)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-06-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur entreprenöriella processer uppstår, utvecklas och genomförs (1)
  • redogöra för individberoende entreprenöriella egenskaper (2) samt vilken roll entreprenörens egenskaper spelar i entreprenöriella processer (3)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera skillnaden mellan entreprenörens psykologiska egenskaper och icke-psykologiska egenskaper (4)
  • diskutera betydelsen av entreprenörens individuella egenskaper i entreprenöriella processer (5)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring den kritik som framförts mot forskningen på entreprenörers individuella egenskaper (6)

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av de vanligaste modellerna och teorierna som beskriver de entreprenöriella processerna. Kursen behandlar hur dessa processer uppstår, genomförs och hur de i processen ingående aktiviteterna påverkar dess förlopp. Därefter följer en genomgång av de egenskaper som av forskningen definierats som entreprenöriella, där både psykologiska och icke-psykologiska egenskaper lyfts fram. Slutligen behandlas och diskuteras den individuelle entreprenörens egenskapers påverkan på den entreprenöriella processen.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 3) Individuell skriftlig dugga, 3 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 4, 5): Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 3 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 6): Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 1,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1, 2: U, G, VG
Delmoment 3: U, G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1 och 2.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UVH
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se