Kursplan

Kursplan: Det entreprenöriella företagets förutsättningar

Kurskod: EU1030
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Entreprenörskap och innovationsteknik (EUN)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-09-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-12-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande skillnader mellan traditionellt företagande och ett entreprenöriellt företagande (1)
  • redogöra för hur entreprenörskap kan bidra till att skapa nya ekonomiska förutsättningar både för nystartade företag som hos redan etablerade företag (2)
  • redogöra för viktiga institutionella förutsättningar för entreprenörskap (3)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera skillnader mellan traditionellt företagande och ett entreprenöriellt företagande (4)
  • jämföra hur entreprenörskap kan påverka företag och företagande med avseende på företags konkurrenskraft och anpassningsförmåga (5)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera över hur förändringar i den institutionella omvärlden påverkar det entreprenöriella företaget. (6)

Innehåll

Kursens inleds med att behandla det entreprenöriella företagets förutsättningar och vad som utgör ramarna för dessa företags tillvaro. I detta ligger att jämföra innovativa entreprenöriella företag med mer traditionella förvaltande företag samt att diskutera institutionella förutsättningar i vårt samhälle som påverkar entreprenörskap. Institutionella förutsättningar för entreprenörskap är de som dikteras av samhället och de består t.ex. av skattetryck, sparande och riskkapitalförsörjning samt arbetsmarknadsregleringar.

För att lyfta det entreprenöriella företagens roll i samhället och betydelsen av dessa så behandlar även kursen några av de effekter som entreprenöriellt inriktade företag har på samhället. Detta gäller effekter från såväl nystartade företag som redan etablerade företag med ett innovativt, entreprenöriellt arbetssätt.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 3, 4) Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 5 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 5, 6): Skriftlig inlämningsuppgift i grupp samt aktivt deltagande vid seminarium, 2,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1: U, G, VG
Delmoment 2: U, G

För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på delmoment 1.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur