Kursplan

Kursplan: Entreprenörskapets teoretiska klassiker

Kurskod: EU1031
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Entreprenörskap och innovationsteknik (EUN)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för bidraget i entreprenörskapets klassiska teorier (1)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • jämföra huvudsakliga skillnader mellan bidragen i några av entreprenörskapets klassiska teorier (2)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera över hur bidragen i några av entreprenörskapets teoretiska klassiker påverkar dagens företagande (3)

Innehåll

Kursens inleds med en genomgång av några de mest grundläggande entreprenöriella teorierna, såsom bl.a. Cantillon, Schumpeter och Kirzner. Fokus ligger på att jämföra de klassiska teroretikernas olika bidrag samt att diskutera likheter och skillnader dem emellan. Vidare skall studenterna reflektera över vilket inflytande dessa klassiska teorier har idag, dess relevans och hur de kan tänkas påverka dagens syn på entreprenörskap och företagande.

Examinationsformer

Skriftlig dugga, 2,5 hp (examinerar mål 1)
Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 5 hp (examinerar mål 2 och 3)

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Skriftlig dugga: U, G
För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på individuell skriftlig inlämningsuppgift och aktivt deltagande vid seminariet.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UVX
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se