Kursplan

Kursplan: Entreprenörskap i regional utveckling och tillväxt

Kurskod: EU1032
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Entreprenörskap och innovationsteknik (EUN)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller för tillväxt (1)
  • redogöra för vanliga hinder och möjligheter till tillväxt i entreprenöriella företag (2)
  • redogöra för hur entreprenörskap kan bidra till regional utveckling (3)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • jämföra olika företags tillväxtmönster och tillväxtprocesser (4)
  • analysera olika företags möjlighet att bidra till regional utveckling och tillväxt (5)

Innehåll

Kursens inleds med att behandla grundläggande begrepp och modeller för tillväxt. I detta ingår att reda ut olika mått på vad tillväxt är och hur olika tillväxtmönster kan se ut. Utöver detta behandlas i kursens första del även olika typer av tillväxt, t.ex. organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv, samt en genomgång av de vanligaste hindren mot tillväxt samt åtgärder för att främja tillväxt. Dessa hinder och möjligheter diskuteras även med avseende på det entreprenöriella företagens förutsättningar och hur dessa företag kan bidra till regional utveckling.

I kursens andra del ska studenterna jämföra två eller flera tillväxtföretag och analysera eventuella skillnader utifrån företagens respektive förutsättningar samt diskutera hur respektive företag kan bidra till sin regions utveckling och konkurrenskraft.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4,5 hp (examinerar mål 1, 2, 3)
Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 3 hp (examinerar mål 4, 5)

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl Godkänd på båda delmomenten.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.

Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UVY
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Borlänge)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:1

Ansök

Ansök på Antagning.se