Kursplan

Kursplan: Examensarbete för högskoleexamen i entreprenörskap och innovationsteknik

Kurskod: EU1033
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Entreprenörskap och innovationsteknik (EUN)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-05-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap inom ett valt område inom ämnet entreprenörskap (1)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att identifiera och formulera ett aktuellt problem inom ämnet entreprenörskap (2)
  • välja och tillämpa vetenskapliga metoder för att genomföra examensarbetet (3)
  • sammanfatta resultat och presentera dem skriftligt och muntligt (4)
  • argumentera för resultats giltighet (5)
  • granska och reflektera över andras examensarbeten (6)

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i sitt arbete och i relation till samhälleliga och etiska aspekter (7)

  Innehåll

  Kursen omfattar två centrala delar. Den första delen innefattar att tillämpa ett vetenskapligt metodarbete inom ramen för ett självständigt projektarbete, i vilket studenten med ett vetenskapligt förhållningssätt skall framställa en skriftlig rapport. Normalt utförs detta arbete av två studenter tillsammans. I detta projektarbete skall studenten tillämpa kunskaper som inhämtats från tidigare kurser i entreprenörskap på ett problem som identifieras och löses via en empirisk undersökning. Undersökningen skall genomföras via medvetna val av relevanta teorier och modeller. Den andra delen i kursen innefattar en muntlig presentation av den skriftliga rapporten, samt opponering på andras rapporter.

  Examinationsformer

  Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet samt opposition 7,5 hp (examinerar mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

  Arbetsformer

  Seminarier och handledning.

  Betyg

  Som betygsskala används U - VG


  Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kurser om minst 90 hp varav minst 45 hp inom ämnet entreprenörskap och innovationsteknik eller motsvarande kunskaper

  Övrigt

  Antal examinationsförsök är begränsade till fem. Examensarbetet ska lämnas in vid tidpunkt som angetts av examinator. Examination kan endast ske vid angivna examinationstillfällen. För det fall det varit två studenter om samma examensarbete ska de kunna redogöra för arbetsfördelningen sinsemellan. Om ett examensarbete underkänts vid två examinationstillfällen måste byte av uppsatsämne ske. Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till. Eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges av examinator.

  Summary in English

  Litteratur

  Referenslitteratur

  Aktuella kurstillfällen

  Höstterminen 2017

  Anmälningskod:HDA-H2UVZ
   Ges endast som del av ett program!
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Anmälningsdatum:2017-04-18
  Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
  Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
  Studietakt:25%
  Studieort:Flexibel (Borlänge)
  Språk:Svenska
  Undervisningstid:Dag
  Studieform:IT-distans
  Studieplatser:
  Behörighetskrav: [?]Kurser om minst 90 hp varav minst 45 hp inom ämnet entreprenörskap och innovationsteknik eller motsvarande kunskaper

  Nätbaserad utbildning

  Datorvana:   
  Datorkapacitet:   
  Genomförande:   
  Obligatoriska fysiska träffar:0
  Obligatoriska online träffar:5

  Ansök

  Ansök på Antagning.se