Kursplan

Kursplan: Extern redovisning

Kurskod: FÖ1004
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Industriell ekonomi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
2G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2006-12-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-02-25.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-02-25.
Nedlagd: 2016-01-18

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter kursen i redovisning skall studenten förstå och kunna hantera redovisningens material med hänsyn till redovisningens teori och praxis.

Efter kursen har studenten lärt sig praktisk tillämpning av redovisning, olika principer för värdering av tillgångar och skulder samt grundläggande rutiner för finansiell rapportering.

Vidare har studenten erhållit kunskap om hur räkenskapsinformation kan analyseras och tolkas, samt fått förståelse för den externa redovisningens betydelse i samhället.

Innehåll

Kursen innehåller fem moduler:
1. Redovisningsutveckling, redovisningssystem, lagstiftning och normer.
2. Registrering av affärstransaktioner.
3. Periodisering och värdering.
4. Bokslut och analys av räkenskapsinformation.
5. Datorbaserad redovisning.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 5 hp och inlämningsuppgifter, 2,5 hp

Arbetsformer

Lärarledda föreläsningar. Rapportering av inlämningsuppgifter.
Föreläsningarna består av genomgångar av olika problem inom extern redovisning. Studenterna får självständigt göra tillämpningsuppgifter med anknytning till föreläsningarna.
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Antal tentamensförsök är begränsat till fem.
Ersätter FEA 037

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur