Kursplan

Kursplan: Ekonomistyrning, grundläggande

Kurskod: FÖ1009
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Industriell ekonomi2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
2G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2006-12-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-08-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har studenten lärt sig praktisk tillämpning av grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar

Innehåll

Kursen innehåller fem moduler:
1. Ekonomisk styrning ur ett företagsperspektiv. En introduktion av ämnet.
2. Företagsekonomiska grundbegrepp, kostnads- och intäktsanalys.
3. Budgetering och kalkylering på lång och kort sikt.
4. Beslutsfattande med ekonomiska kalkyler som grund.
5. Grunderna i Balanced Scorecard.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 4,5 hp och inlämningsuppgifter 3,0 hp

Arbetsformer

Lärarledda föreläsningar. Rapportering av inlämningsuppgifter.
Föreläsningarna består av genomgångar av olika problem inom kalkylering och ekonomistyrning. Studenterna får självständigt göra tillämpningsuppgifter med anknytning till föreläsningarna.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Antal tentamensförsök är begränsat till fem.
Ersätter FEA 034

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VCK
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se