Kursplan

Kursplan: Bransch- och företagsanalys

Kurskod: FÖ1026
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2008-11-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-11-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs i Bransch- och företagsanalys skall studenten kunna göra ekonomiska bedömningar och jämförelser mellan olika företag i en specifik bransch. Efter kursen skall studenten också kunna redogöra för ägar- och organisationsstrukturer för ledande aktörer; personer och företag inom denna bransch.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

- Introduktion till externredovisning
- Årsredovisningens innehåll och uppbyggnad
- Användning av nyckeltal
- Analys av årsredovisningar
- Branschrelaterade ägarstrukturer
- Verkty för genomförande av branschanalys

Examinationsformer

skriftlig individuell examination.

Arbetsformer

Lärarledda föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Antal tentamensförsök är begränsad till fem.

Summary in English

Litteratur

  • Carlson, Mikael. (2004) Att arbeta med företagsanalys : analysmetoder för att upptäcka varningssignaler och styra mot uppställda mål. 6 uppl. Malmö : Liber ekonomi. (253 s). ISBN 91-47-07494-9
  • Catasús B, Gröjer J-E. Högberg O & Johrén A. (2008) Boken om nyckeltal. 2 uppl. Liber. (192 s). ISBN 9789147088829
  • (2008) Market Magasin; Vem är vem 2008 - fakta om svensk detaljhandel, Supermarket nr 2. (202 s).
  • Utdelat material. (100 s).
  • Årsredovisningar från ledande detaljhandelsföretag.
    Läsanvisning: ca 500 sid

Referenslitteratur