Kursplan

Kursplan: Inköp och försäljning i detaljhandelsföretag

Kurskod: FÖ1027
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2008-11-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-12-02.
Reviderad:
Reviderad 2014-10-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-10-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för grundläggande teorier och praktiker avseende detaljhandelsföretagens inköp och försäljning. Studenten ska också kunna analysera inköps- och/eller försäljningssituationer i ett detaljhandelsföretag och utifrån analysen ge förslag på hur dessa ska hanteras.

Innehåll

Kursen behandlar teorier inom följande områden:
- Inköpsstrategier
- Val av produkter och kvantiteter
- Prissättning och exponering
- Kundrelationer och personlig försäljning
- Ledning av försäljningspersonal

Examinationsformer

Skriftlig tentamen: 4,5 hp
Skriftlig inlämningsuppgift med muntlig redovisning: 3hp

Arbetsformer

Föreläsningar kombinerade med seminarier.
Arbete enskilt och/eller i grupp med inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Marknadsföring I, 7,5 hp, grundnivå 1
  • Svenska detaljhandelsföretag, 7,5 hp
  • eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ersätter Inköp och försäljning FEB 035
Huvudområde Företagsekonomi borttaget 2014-10-20.

Summary in English

Litteratur

  • Nordfält, J., Offesson, A.. (2007) Marknadsföring i butik : om forskning och branschkunskap i detaljhandeln. Malmö : Liber. (287 s). ISBN 978-91-47-08766-2
  • Varley, R.. (2006) Retail product management : buying and merchandising. 2 uppl. New York, NY : Routledge. (263 s). ISBN 978-0-415-32714-5
  • Artiklar:.

Referenslitteratur