Kursplan

Kursplan: Organisationsteori

Kurskod: FÖ1039
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2006-12-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-03-25.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-03-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter deltagande i kursen skall studenten ha tillägnat sig övergripande kunskaper om ämnesområdet organisation och ledarskap. Studenterna skall förstå de begreppsliga grunderna inom organisationsteorin samt att de skall få en förmåga att genomföra grundläggande organisationsanalyser utifrån dessa kunskaper.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande organisationsbegrepp och teorier, bland annat: struktur, kultur, arbetsorganisation, kommunikation, makt och konflikt samt ledarskap och chefskap.

Begreppen och organisationsteorins framväxt presenteras i sitt historiska sammanhang med speciell tonvikt på de perspektiv på organisation och ledarskap som getts av det sena 1900-talets forskning och debatt.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen 5,5 hp, PM-uppgift och seminarium 2 x 1 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Resultatet på den skriftliga tentamen bestämmer slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Max fem tentamenstillfällen.
Ersätter FEA 025, FEA 060, FÖ1005

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur