Kursplan

Kursplan: Marknadsföring B

Kurskod: FÖ1041
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begrepp, modeller och teorier inom strategisk marknadsföring (1)
  • redogöra för begrepp och modeller relevanta vid marknadsplanering (2)


Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • göra marknadsstrategiska bedömningar utifrån olika marknadssituationer (3)
  • söka, samla in och värdera sekundärdata som underlag för marknadsplanering (4)
  • genomföra, presentera och argumentera för en marknadsplan (5)
  • kritiskt granska och diskutera marknadsplaner (6)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att ta hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter i samband med marknadsplanering (7)

Innehåll

Kursen behandlar marknadsstrategier, marknadsundersökningar och de modeller och metoder som behövs för att kunna samla in relevant marknadsinformation vid marknadsplanering. Kursens deltagare ska upprätta en marknadsplan som integrerar kursens samtliga delar.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 3): Individuell skriftlig salstentamen, 2 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 2, 4): Gruppvis utförd skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 1 hp.
Delmoment 3 (examinerar mål 5, 7): Författande och försvar av en marknadsplan, 4 hp.
Delmoment 4 (examinerar mål 6): Genomföra opposition på en annan grupps marknadsplan, 0,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1, 3: U, G, VG
Delmoment 2, 4: U, G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1 och 3.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Organisation och Marknadsföring A 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt som FÖ1017.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VDT
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Organisation och Marknadsföring A 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se