Kursplan

Kursplan: Organisation B

Kurskod: FÖ1042
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet ledarskap (1)
  • redogöra för de drivkrafter som påverkat synen på ledarskap över tiden (2)
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet organisationsbeteende och individuell motivation (3) samt individers och gruppers roll i organisationen (4)Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera effekterna av ledarskap för individen och organisationen (5) samt identifiera och diskutera principiella förutsättningar som möjliggör ledarskapet av grupper och individer i olika branscher (6)
  • analysera organisationers verksamhet för att identifiera principiella faktorer som hindrar gruppers uthållighet och engagemang i arbetet (7)Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att inom området ledarskap göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter (8)

Innehåll

Kursen utgår från individens och arbetsgruppens villkor och förutsättningar i en organisation. Motivation och drivkrafter på både individ- och gruppnivå är centrala inslag samt hur arbetsgrupper sätts samman och fungerar.

Kursen behandlar även förutsättningar för ledarskap och skillnader mellan chefskap och ledarskap. Ett bärande element är att lyfta fram och diskutera området ledarskap utifrån olika perspektiv såsom roller, uppgifter och praktiskt utförande. Olika ledarsskapsprofiler presenteras och diskuteras och trender och tendenser inom området lyfts fram för att belysa hur synen på ledarskap förändras över tid.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 3, 4): Individuell skriftlig salstentamen, 4 hp.

Delmoment 2 (examinerar mål 5, 6, 7): Skriftlig inlämningsuppgift i grupp samt aktivt deltagande vid seminarium, 2,5 hp.

Delmoment 3 (examinerar mål 2, 8): Individuell skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarium, 1 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På kursen tillämpas betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG).
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1, 2: U, G, VG
Delmoment 3: U, G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1 och 2.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Organisation och Marknadsföring A 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Sker inte detta erhålls betyget Underkänd på delmomentet och måste då göras om, vilket endast kan ske på kommande kurser i mån av plats.

Kan ej tillgodoräknas i examen samtidigt som FÖ1007 och/eller FÖ1038.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKM
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Borlänge
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Organisation och Marknadsföring A 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se