Kursplan

Kursplan: Ekonomistyrning och redovisning A

Kurskod: FÖ1043
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-11.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering (1)
  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom extern redovisning inklusive värderingar och resultat (2)Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (3)
  • välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg för olika verksamheter (4)
  • använda bokföringsprogram och hantera praktiskt bokföringsarbete (5)
  • upprätta ett bokslut innehållande resultaträkning och balansräkning där den externa redovisningens konventioner och värderingsregler beaktas (6)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över ekonomistyrningens och redovisningens roll i samhället och dess etiska aspekter (7)

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrning och redovisning. Ekonomistyrningsdelen behandlar mer precist kalkylering, budgetering och resultatplanering. Kursen ska ge studenten förmåga att praktisk kunna tillämpa metoder för planering och styrning av verksamheten. I den externa redovisningen behandlas löpande bokföring, årsbokslut och användning av bokföringsprogram. Vidare behandlas periodisering, värdering av tillgångar och skulder och bokslutsdispositioner.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 3): Individuell skriftlig salstentamen, 4 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 2): Individuell skriftlig salstentamen, 4 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 4): Skriftlig utförd gruppuppgift inom ekonomistyrning, 2,5 hp
Delmoment 4 (examinerar mål 5, 6): Skriftlig utförd gruppuppgift inom redovisning, 2,5 hp
Delmoment 5 (examinerar mål 7): Seminarium med individuell inlämningsuppgift, 2 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:
Delmoment 1, 2: U-VG
Delmoment 3, 4, 5: U-G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på delmoment 1 och 2.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.
Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.
Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.
Kan ej tillgodoräkans i examen tillsammans med FÖ1003, FÖ1004, FÖ1008, FÖ1009 och/eller FÖ1033.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur