Kursplan

Kursplan: Redovisning B

Kurskod: FÖ1046
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Företagsekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2013-02-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-04-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • översiktligt redogöra för koncerner och koncernredovisning (1)
  • redogöra för grundläggande värderingsregler som används i årsredovisningar (2)
  • beskriva sambandet mellan redovisning och beskattning (3)
  • redogöra för regler för eget kapital i aktiebolag (4)
  • redogöra för företagens finansieringsformer (5)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra värderingar av tillgångar och skulder och hantera tillhörande bokslutsposter (6)
  • beräkna uppskjutna skatter och hantera tillhörande bokslutsposter (7)
  • utföra räkenskapsanalyser genom nyckeltalsberäkningar utifrån årsredovisningar (8)
  • tolka årsredovisningar genom att visa förståelse för siffrorna i ett företag samt kunna göra jämförelser mellan företag (9)

Innehåll

Kursen behandlar definitionen av koncerner och regler om koncernredovisning. Kursen behandlar också värderingsregler som används i svenska årsredovisningar. Vidare behandlas uppskjutna skatter och på vilket sätt de kan redovisas i årsredovisningar. Utifrån erhållna kunskaper om bokslut med beaktande av värderingsregler kommer kursdeltagaren att fördjupa sina kunskaper i att läsa och tolka årsredovisningar. I kursen ingår att utföra räkenskapsanalyser där siffror hämtas från årsredovisningar. Kursen behandlar även olika finansieringsformer.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9): Individuell skriftlig salstentamen, 6 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 6): Skriftlig inlämningsuppgift i grupp, 1,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter och självständigt arbete med bokföringsprogram.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På kursen tillämpas betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG).
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:

Delmoment 1: U, G, VG
Delmoment 2: U, G

För godkänt betyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga delmoment. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl Godkänd på 1.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Ekonomistyrning och redovisning A 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Antal examinationsförsök är begränsat till fem.
Den som antagits till och registrerats på kursen har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till.

Studenterna ska kunna redogöra för sina respektive insatser i gruppuppgifterna.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar på seminarieuppgifter måste vara inlämnade senast vid de tidpunkter som anges i studiehandledningen.

Kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med FÖ1022.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur